SFS 2005:1059 Lag om ändring i rättegångsbalken

Du är här: Start / Processrätt / Rättegångsbalk (1942:740) / SFS 2005:1059 Lag om ändring i rättegångsbalken
051059.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i rättegångsbalken;

utfärdad den 8 december 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 3 e § rättegångsbalken skall

ha följande lydelse.

1 kap.

3 e §

2 �&tgärder som avser endast beredandet av ett mål och som inte är av

sådant slag att de bör förbehållas lagfarna domare får utföras av en annan
tjänsteman som har tillräcklig kunskap och erfarenhet och som är anställd
vid tingsrätten eller vid en länsrätt eller en hyresnämnd på samma ort som
tingsrätten. Regeringen meddelar närmare föreskrifter om detta.

Bestämmelserna i 4 kap. 13 § gäller även för andra tjänstemän än domare

när de utför åtgärder enligt första stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

På regeringens vägnar

JENS ORBACK

Magnus Medin
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2005/06:10, bet. 2005/06:JuU4, rskr. 2005/06:55.

2 Senaste lydelse 2002:996.

SFS 2005:1059

Utkom från trycket
den 16 december 2005

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.