SFS 2003:1149 Lag om ändring i rättegångsbalken

Du är här: Start / Processrätt / Rättegångsbalk (1942:740) / SFS 2003:1149 Lag om ändring i rättegångsbalken
031149.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i rättegångsbalken;

utfärdad den 18 december 2003.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 kap. 4 § rättegångsbalken skall

ha följande lydelse.

3 kap.

4 §

2

Högsta domstolen består av fjorton justitieråd eller det högre antal

som behövs. Justitieråden skall vara lagfarna. De får inte inneha eller utöva
något annat ämbete.

Regeringen förordnar ett av justitieråden att vara domstolens ordförande.
Högsta domstolen skall vara delad i två eller flera avdelningar. Avdel-

ningarna är lika behöriga att ta upp mål som Högsta domstolen handlägger.

Högsta domstolens ordförande är även ordförande på en avdelning. Ord-

förande på annan avdelning är det justitieråd som regeringen förordnar.

Justitieråden indelas till tjänstgöring på avdelningarna för viss tidsperiod

enligt de grunder som Högsta domstolen beslutar.

När ett justitieråd på grund av sjukdom eller därmed jämförlig omständig-

het inte kan tjänstgöra i Högsta domstolen, får den som avgått med ålders-
pension från sin tjänst som justitieråd förordnas att tillfälligt tjänstgöra som
ersättare. Vad som i lag eller annan författning föreskrivs om justitieråd
skall även tillämpas på ersättare.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Per Hall
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2003/04:23, bet. 2003/04:JuU11, rskr. 2003/04:111.

2 Senaste lydelse 1996:157.

SFS 2003:1149

Utkom från trycket
den 30 december 2003

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.