SFS 2000:1234 Lag om ändring i rättegångsbalken

Du är här: Start / Processrätt / Rättegångsbalk (1942:740) / SFS 2000:1234 Lag om ändring i rättegångsbalken
001234.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i rättegångsbalken;

utfärdad den 30 november 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 27 kap. 19 § rättegångsbalken skall

ha följande lydelse.

27 kap.

19 §

2

Hemlig teleövervakning innebär att uppgifter i hemlighet hämtas in

om telemeddelanden som har expedierats eller beställts till eller från en viss
teleadress eller att sådana meddelanden hindras från att nå fram.

Hemlig teleövervakning får användas vid förundersökning angående
1. brott för vilket inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i sex må-

nader,

2. brott enligt 1 § narkotikastrafflagen (1968:64) eller brott enligt 6 § för-

sta eller tredje stycket lagen (2000:1225) om straff för smuggling, eller

3. försök, förberedelse eller stämpling till brott för vilket inte är föreskri-

vet lindrigare straff än fängelse i två år, om sådan gärning är belagd med
straff.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

På regeringens vägnar

LARS-ERIK L�VD�0N

Thomas Rolén
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1999/2000:124, bet. 2000/01:JuU2, rskr. 2000/01:28.

2

Senaste lydelse 1995:1230.

SFS 2000:1234

Utkom från trycket
den 15 december 2000

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.