SFS 2004:1264 Lag om ändring i rättegångsbalken

Du är här: Start / Processrätt / Rättegångsbalk (1942:740) / SFS 2004:1264 Lag om ändring i rättegångsbalken
041264.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i rättegångsbalken;

utfärdad den 9 december 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 7 kap. 2 och 5�7 §§ rättegångsbal-

ken skall ha följande lydelse.

7 kap.

2 §

2 Riksåklagaren är under regeringen högste åklagare och har ansvaret

för och ledningen av åklagarväsendet.

Vice riksåklagaren är riksåklagarens ställföreträdare. I övrigt får vice riks-

åklagaren i den omfattning som riksåklagaren bestämmer utföra de åklagar-
uppgifter som riksåklagaren får utföra.

Om det finns särskilda skäl får regeringen, efter anmälan av riksåklaga-

ren, förordna en överåklagare att för viss tid fullgöra åklagaruppgifter som
får utföras av vice riksåklagaren.

Under riksåklagaren har överåklagare ansvaret för åklagarverksamheten

inom särskilda områden.

5 §

3 Riksåklagaren, överåklagare och vice överåklagare får överta uppgif-

ter som skall utföras av lägre åklagare.

6 §

4 Om det för åklagare beträffande visst brott finns omständighet som

skulle utgöra jäv mot domare, får han eller hon inte ta befattning med förun-
dersökning, åtal för brottet eller annan åtgärd enligt denna balk. Detsamma
gäller vid fullgörandet av andra åklagaruppgifter.

Jäv får inte grundas på åtgärd som en åklagare har vidtagit på tjänstens

vägnar, eller gärning som förövats mot honom eller henne i eller för hans el-
ler hennes tjänst.

�ven om en åklagare är jävig, får han eller hon vidta åtgärder som inte

utan fara kan uppskjutas.

En fråga om jäv mot åklagare prövas av en överåklagare. Jäv mot vice

riksåklagaren och biträdande åklagare till riksåklagaren, överåklagare och
vice överåklagare prövas dock av riksåklagaren. Jäv mot riksåklagaren prö-
vas av honom eller henne.

1 Prop. 2004/05:26, bet. 2004/05:JuU11, rskr. 2004/05:107.

2 Senaste lydelse 2003:338.

3 Senaste lydelse 2001:280.

4 Senaste lydelse 2001:280.

SFS 2004:1264

Utkom från trycket
den 21 december 2004

2* SFS 2004:1264�1302

background image

2

SFS 2004:1264

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

7 §

5 Inom åklagarväsendet får det finnas biträdande åklagare. Dessa åkla-

gare får i den omfattning som regeringen bestämmer utföra uppgifter som
skall utföras av allmän åklagare. Väckande eller fullföljande av åtal i Högsta
domstolen får dock inte beslutas av någon annan än riksåklagaren.

Det får även finnas extra åklagare inom åklagarväsendet. Regeringen be-

stämmer i vilken omfattning extra åklagare får förordnas att utföra uppgifter
som skall utföras av annan allmän åklagare än riksåklagaren eller vice rikså-
klagaren. Riksåklagaren får förordna extra åklagare att utföra talan i Högsta
domstolen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Ari Soppela
(Justitiedepartementet)

5 Senaste lydelse 2004:402.

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.