SFS 2009:1171 Lag om ändring i rättegångsbalken

Du är här: Start / Processrätt / Rättegångsbalk (1942:740) / SFS 2009:1171 Lag om ändring i rättegångsbalken
091171.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i rättegångsbalken;

utfärdad den 19 november 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att det i rättegångsbalken ska införas

två nya paragrafer, 27 kap. 8 a och 8 b §§, av följande lydelse.

27 kap.

8 a §

När ett beslag har hävts ska, om föremålet inte enligt 4 a § ska läm-

nas ut till målsäganden eller någon som trätt i dennes ställe, föremålet läm-
nas ut till den hos vilken beslaget har gjorts. Gör denne inte anspråk på före-
målet eller kan det inte utredas hos vem beslaget har gjorts, ska föremålet
lämnas ut till den som gör anspråk på det om denne kan visa sannolika skäl
för sin rätt till föremålet.

Om den som ett föremål ska lämnas ut till enligt första stycket inte hämtar

det, eller föremålet inte kan lämnas ut till någon enligt samma stycke, tilläm-
pas lagen (1974:1066) om förfarande med förverkad egendom och hittegods
m.m.

8 b §

När ett föremål enligt 8 a § ska lämnas ut till den hos vilken beslaget

gjorts eller den som gör anspråk på föremålet ska denne så snart som möjligt
efter det att beslaget har hävts, underrättas om att föremålet kan hämtas och
att det, om det inte hämtas, kan komma att säljas för statens räkning eller för-
störas.

Om det i fall som avses i 8 a § är känt att någon annan också har drabbats

av beslaget ska även denne underrättas om att beslaget har hävts och, om fö-
remålet ska lämnas ut, till vem utlämnandet ska ske.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Ari Soppela
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2008/09:227, bet. 2009/10:JuU5, rskr. 2009/10:34.

SFS 2009:1171

Utkom från trycket
den 1 december 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.