SFS 2010:1202 Lag om ändring i rättegångsbalken

Du är här: Start / Processrätt / Rättegångsbalk (1942:740) / SFS 2010:1202 Lag om ändring i rättegångsbalken
101202.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i rättegångsbalken;

utfärdad den 18 november 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 3 d § rättegångsbalken ska

ha följande lydelse.

1 kap.

3 d §

2

I tvistemål där förlikning om saken är tillåten ska tingsrätten alltid

bestå av en lagfaren domare, om värdet av vad som yrkas uppenbart inte
överstiger hälften av prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäk-
ringsbalken.

Första stycket gäller inte, om en part första gången han ska föra talan i

målet yrkar att allmänna regler ska tillämpas och därvid gör sannolikt att
den bakomliggande tvisten rör ett högre värde eller att utgången annars är av
synnerlig betydelse för bedömningen av andra föreliggande rättsförhållan-
den. Har talan väckts genom ansökan om betalningsföreläggande, ska den
part som begär att målet överlämnas till tingsrätt senast i samband därmed
framställa yrkande som nyss sagts.

Med värde enligt första stycket avses det värde som kan antas gälla vid

tiden för talans väckande. Har talan väckts genom ansökan om betalnings-
föreläggande eller handräckning eller som enskilt anspråk i brottmål, avses
värdet vid rättens beslut att tvisten ska handläggas som tvistemål. Vid
bedömningen ska hänsyn inte tas till rättegångskostnaderna.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Per Lennerbrant
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7.

2 Senaste lydelse 1991:847.

SFS 2010:1202

Utkom från trycket
den 30 november 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.