SFS 2011:861 Lag om ändring i rättegångsbalken

Du är här: Start / Processrätt / Rättegångsbalk (1942:740) / SFS 2011:861 Lag om ändring i rättegångsbalken
110861.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i rättegångsbalken;

utfärdad den 22 juni 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om rättegångsbalken

dels att 36 kap. 5 § och 42 kap. 17 § ska ha följande lydelse,
dels att det i balken ska införas en ny paragraf, 50 kap. 11 §, av följande

lydelse.

36 kap.

5 §

3

Den som till följd av 15 kap. 1 eller 2 §, 16 kap. 1 § eller 18 kap. 5, 6

eller 7 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) eller någon bestäm-
melse, till vilken det hänvisas i något av dessa lagrum, inte får lämna en upp-
gift får inte höras som vittne om uppgiften utan att den myndighet, i vars
verksamhet uppgiften har inhämtats, har gett sitt tillstånd.

Advokater, läkare, tandläkare, barnmorskor, sjuksköterskor, psykologer,

psykoterapeuter, familjerådgivare enligt socialtjänstlagen (2001:453) och
deras biträden samt auktoriserade patentombud och deras biträden såvitt av-
ser patenträttsliga angelägenheter enligt 2 § 1 lagen (2010:1052) om auktori-
sation av patentombud, får höras som vittnen om något som i denna deras yr-
kesutövning anförtrotts dem eller som de i samband därmed har erfarit, en-
dast om det är medgivet i lag eller den till vars förmån tystnadsplikten gäller
samtycker till det. Medlare enligt denna balk, lagen (1973:188) om arrende-
nämnder och hyresnämnder eller lagen (2011:860) om medling i vissa
privaträttsliga tvister och deras biträden, får höras som vittnen om vad som
anförtrotts dem vid medlingen eller som de i samband därmed erfarit, endast
om det är medgivet i lag eller den till vars förmån tystnadsplikten gäller sam-
tycker till det. Den som till följd av 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretess-
lagen inte får lämna uppgifter som avses där får höras som vittne om dem
endast om det är medgivet i lag eller den till vars förmån sekretessen gäller
samtycker till det.

Rättegångsombud, biträden eller försvarare får höras som vittnen om vad

som anförtrotts dem för uppdragets fullgörande endast om parten medger
det.

1 Prop. 2010/11:128, bet. 2010/11:JuU23, rskr. 2010/11:300.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/52/EG av den 21 maj 2008 om vissa
aspekter på medling på privaträttens område (EUT L 136, 24.5.2008, s. 3, Celex
32008L0052).

3 Senaste lydelse 2010:1056.

SFS 2011:861

Utkom från trycket
den 30 juni 2011

background image

2

SFS 2011:861

Utan hinder av vad som sägs i andra eller tredje stycket föreligger skyldig-

het att vittna för

1. advokater och deras biträden, dock inte försvarare, i mål angående brott

för vilket inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i två år,

2. andra än försvarare och advokater samt deras biträden i mål angående

brott som avses i 10 kap. 21 och 23 §§ offentlighets- och sekretesslagen och

3. den som har uppgiftsskyldighet enligt 14 kap. 1 § socialtjänstlagen i

mål enligt 5 kap. 2 § eller 6 kap. 6, 13 eller 14 § samma lag eller enligt lagen
(1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga.

Den som är präst inom ett trossamfund eller den som i ett sådant samfund

har motsvarande ställning får inte höras som vittne om något som han eller
hon har erfarit under bikt eller enskild själavård.

Den som har tystnadsplikt enligt 3 kap. 3 § tryckfrihetsförordningen eller

2 kap. 3 § yttrandefrihetsgrundlagen får höras som vittne om förhållanden som
tystnadsplikten avser endast i den mån det föreskrivs i nämnda paragrafer.

Om någon enligt vad som sägs i denna paragraf inte får höras som vittne

om ett visst förhållande, får vittnesförhör inte heller äga rum med den som
under tystnadsplikt biträtt med tolkning eller översättning.

42 kap.

17 §

4

Rätten ska verka för att parterna förliks eller på annat sätt uppnår en

samförståndslösning, om det inte är olämpligt med hänsyn till målets beskaf-
fenhet och övriga omständigheter.

Rätten får vid tillämpning av första stycket, i ett mål där förlikning om

saken är tillåten, besluta om särskild medling, om parterna samtycker till det.
I sådant fall ska rätten förelägga parterna att inställa sig till ett sammanträde
inför medlare som förordnas av rätten och ange inom vilken tid medlingen
senast ska vara slutförd. Rätten får förlänga tidsfristen om det finns särskilda
skäl för det.

50 kap.

11 §

5

Hovrätten bör verka för att parterna förliks eller på annat sätt uppnår

en samförståndslösning, om det är lämpligt med hänsyn till målets beskaf-
fenhet och övriga omständigheter.

Rätten får vid tillämpning av första stycket, i ett mål där förlikning om sa-

ken är tillåten, besluta om särskild medling, om parterna samtycker till det. I
sådant fall ska rätten förelägga parterna att inställa sig till ett sammanträde
inför medlare som förordnas av rätten och ange inom vilken tid medlingen
senast ska vara slutförd. Rätten får förlänga tidsfristen om det finns särskilda
skäl för det.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2011.

4 Senaste lydelse 2006:459.

5 Tidigare 50 kap. 11 § upphävd genom 2005:683.

background image

3

SFS 2011:861

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.