SFS 1976:626

760626.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1976; 626

om ändring i rättshjälpslagen (1972:429);

utkom från trycket

den 22 juli 1976

utfärdad den 23 juni 1976.

Enligt riksdagens beslut' föreskrives att 9, 19 och 26 §§ rättshjälpslagen

(1972:429f skall ha nedan angivna lydelse.

Till följd härav kommer lagen att ha följande lydelse från och med den

dag då denna lag träder i k raft.

Inledande bestämmelser

1 § Rättshjälp enligt denna lag utgår såsom allmän rättshjälp (6-34 §§),
rättshjälp åt misstänkt i brottmål (35-40 §§), rättshjälp genom offentligt
biträde (41-45 §§) och rådgivning (46-48 §§).

'Prop. 1975/76:170, LU 33 , rskr 397.

^Lagen omtryckt 197 3:247.

1307

¬

background image

SFS 1976:626

2 § Rättshjälp lämnas av advokat eller biträdande jurist på allmän eller en­
skild advokatbyrå eller, i fall som anges i lage n, av annan.

C hef för allmän advokatbyrå skall vara advokat.

3 § För handläggning av ärenden om rättshjälp finns rättshjälpsnämnder.

Verksamhetsområdet för rättshjälpsnämnd bestämmes av regeringen.

Rättshjälpsnämnd står under tillsyn av en centralmyndighet. Central­

myndighet är den myndighet som regeringen bestämmer.

Regeringen får förordna att rättshjälpsnämnd skall vara delad i a vdel­

ningar. Vad som föreskrives om nämnd äger motsvarande tillämpning på

sådan avdelning.

4 § Rättshjälpsnämnd består av ordförande, som skall vara lagfaren och

erfaren i d omarvärv. samt fyra andra ledamöter. Av d essa skall två vara

inom nämndens verksamhetsområde verksamma advokater, en anställd på

allmän advokatbyrå och en enskilt verksam. De två övriga skall vara
svenska medborgare, myndiga och bosatta inom nämndens verksamhets­

område.

Ordförande i rät tshjälpsnämnd förordnas av regeringen. Centralmyndig­

heten utser övriga ledamöter. Av dessa utses den ledamot som skall vara

enskilt verksam advokat efter förslag av Sveriges advokatsamfund och de

ledamöter som ej skall vara advokater efter förslag av landsting i län inom

rättshjälpsnämndens verksamhetsområde. Ingår i verksamhetsområdet

kommun, som ej tillhör landstingskommun, lämnas förslag även av full­
mäktige i ko mmunen.

För ledamot skall finnas en eller flera ersättare. Bestämmelserna om le­

damot äger motsvarande tillämpning på ersättare.

5 § Rättshjälpsnämnd är beslutför med ordföranden och minst två andra
ledamöter, av vilka en icke är advokat. Vid a vgörande av ärende, som är

av principiell betydelse eller annars av särskild vikt. skall dock samtliga le­
damöter deltaga.

Rättegångsbalkens regler om omröstning i tvistemål äger motsvarande

tillämpning när ärende avgöres av rättshjälpsnämnd. Ordföranden skall

dock säga sin mening först.

I de n utsträckning regeringen bestämmer får tjänsteman vid rättshjälps­

nämnden på nämndens vägnar slutligt pröva rättshjälpsärende.

Allmän rättshjälp

Tillämpningsområdet

6 § Allmän rättshjälp får lämnas fysisk person i rät tslig angelägenhet, om

han behöver sådant bistånd och hans beräknade årsinkomst ej överstiger

ett gränsbelopp som motsvarar åtta gånger det enligt lagen (1962:381) om
allmän försäkring bestämda basbeloppet för oktober året innan rättshjälp

begäres.

1308

Bidrager den rättssökande i väsentlig omfattning till a nnans underhåll.

¬

background image

ökas gränsbeloppet med vad som motsvarar ett halvt basbelopp för var

SFS 1976:626

och en till v ilkens underhåll han sålunda bidrager.

Ar den rättssökandes betalningsförmåga väsentligt ökad på grund av för­

mögenhetsinnehav eller annan särskild omständighet eller väsentligt ned­

satt på grund av skuldsättning eller annan särskild omständighet, skall den

beräknade årsinkomsten jämkas på det sätt att skäligt belopp tillägges eller

fråndrages.

7 § Allmän rättshjälp får lämnas dödsbo i rättslig angelägenhet, om boet
behöver sådant bistånd och det med hänsyn till boets behållning och del­
ägarnas ekonomiska förhållanden är skäligt.

Avlider den som har allmän rättshjälp, utgår därefter rättshjälpen till

dödsboet.

8 § Allmän rättshjälp får ej lämnas

1. i ang elägenhet som ej prövas eller på annat sätt behandlas i la ndet, om

ej den rättssökande är bosatt här och särskilda skäl föreligger för rätts­

hjälp,
2. den som ej är bosatt i lan det, om han ej är svensk medborgare eller om
särskilda skäl ej föreligger för rättshjälp,

3. näringsidkare i a ngelägenhet som har samband med hans näringsverk­
samhet, om ej särskilda skäl föreligger för rättshjälp med hänsyn till hans
ekonomiska förhållanden eller sakens beskaffenhet,
4. i fråga om anspråk som överlåtits till den rättssökande, om överlåtelsen

kan antagas ha ägt rum i syfte att åstadkomma fördel vid prövning av begä­
ran om rättshjälp,
5. för upprättande av självdeklaration,

6. den som ej har befogat intresse av att få sin sak behandlad.

I f råga om visst slag av ärenden som är talrikt förekommande och nor­

malt av enkel beskaffenhet kan regeringen förordna att allmän rättshjälp ej
skall lämnas.

Under förutsättning av ömsesidighet kan regeringen förordna att med­

borgare i viss främmande stat i fr åga om allmän rättshjälp skall vara lik­

ställd med svensk medborgare.

Förmåner

9

Vid allmän rättshjälp betalar staten kostnaderna i den rättsliga angelä­

genhet som rättshjälpen avser. Bestämmelser om att den rättssökande har
att själv helt eller delvis betala kostnad för rättshjälp finns i 16 § andra
stycket och 27 § första stycket andra punkten.

Såsom kostnad för rättshjälpen anses den rättssökandes kostnad för

1. biträde som varit behövligt för tillvaratagande av den rättssökandes
rätt,
2. bevisning vid allmän domstol, krigsrätt, arbetsdomstolen eller bostads­

domstolen samt nödvändig utredning i an gelägenhet, som kan komma un­
der sådan domstols prövning eller som skall prövas av skiljemän,
3. utredning i an gelägenhet som skall prövas av förvaltningsdomstol eller

förvaltningsmyndighet om utredningen är skäligen påkallad för tillvarata-

^Senaste lydelse 1975:1302.

1309

¬

background image

i.T,"''";

SFS 1976:626

gande av den rättssökandes rätt och ej kan erhållas genom myndigheten,

4. resa och uppehälle för den rättssökande eller hans ställföreträdare och
för vårdare eller annan, som måste anlitas i sam band med inställelse inför
domstol eller annan myndighet, om personlig inställelse ålagts, eller i sam­
band med inställelse för blodundersökning eller annan undersökning rö­

rande ärftliga egenskaper i mål om f aderskap enligt 3 kap. föräldrabalken,

5. avgift som enligt expeditionskungörelsen (1964:618) u tgår för ansökan
och expedition vid allmän domstol, krigsrätt, arbetsdomstolen eller bo­

stadsdomstolen, dock ej i fråga om sådan rättens expedition som utfärdas
endast på särskild begäran om icke expeditionen begäres innan avgörandet

i huv udsaken vunnit laga kraft, samt avgift som utgår enligt exekutionsav-

giftskungörelsen (1971:1027),

6. kungörelse i mål eller ärende vid allmän domstol, krigsrätt, arbetsdom­
stolen eller bostadsdomstolen,

7. vad av allmänna medel utgått i ers ättning för översättning eller i e rsätt­

ning enligt 4 eller 5 § lagen (1958: 642) om blodundersökning m. m. vid ut­

redning av faderskap eller enligt föreskrift i rättegångsbalken eller 3 §

första stycket nämnda lag för bevisning som rätten självmant föranstaltat
om,

8. skiftesman som av domstol förordnats att verkställa bodelning med an­

ledning av äktenskapsskillnad eller boskillnad.

Såsom kostnad för bevisning enligt andra stycket 2 anses ej den rättssö­

kandes kostnad för blodundersökning eller annan undersökning rörande

ärftliga egenskaper i mål o m faderskap enligt 3 kap. föräldrabalken.

10 § Skall den rättssökande ställa säkerhet för att få till stånd kvarstad,

skingringsförbud eller annan handräckning enligt rättegångsbalken eller ut-
sökningslagen (1877:31 s . I). får rättshjälpsnämnden, om den beviljat all­

män rättshjälp, utfärda ansvarsförbindelse på statens vägnar.

Första stycket äger motsvarande tillämpning i fråga om verkställighet

enligt 41 eller 42 § utsökningslagen, om rättshjälpsnämnden beviljat allmän

rättshjälp i v erkställighetsärendet.

Föranleder ansvarsförbindelsen utgift för staten, anses utgiften såsom

kostnad för rättshjälpen.

Kostnadsbidrag

II § Den rättssökande skall bidraga till kostnaderna för allmän rättshjälp

enligt vad som sägs i 1 2- 15 §§.

1310

12 § �verstiger ej den rättssökandes beräknade årsinkomst ett gränsbe­
lopp som motsvarar tre gånger det basbelopp som anges i 6 § första styc­

ket, utgör kostnadsbidraget en etthundratjugofemtedel av basbeloppet,

jämnad till närmast lägre tiotal kronor. Bidraget får nedsättas eller efterges,
om särskilda skäl föreligger.

�r inkomsten högre än som anges i första stycket, utgör maximibeloppet

för kostnadsbidraget

en tjugondel av den del av den rättssökandes inkomst som överstiger tre

men ej fem gånger basbeloppet.

¬

background image

en femtondel av den del av inkomsten som överstiger fem men ej sex

SFS 1976:626

gånger basbeloppet,

en tiondel av den del av inkomsten som överstiger sex men ej sju gånger

basbeloppet,

hälften av den inkomst som överstiger sju men ej åtta gånger basbelop­

pet.

Vid tillämpning av andra stycket iakttages alt maximibeloppet jämnas

till närmast lägre tiotal kronor och att lägsta kostnadsbidrag utgör en ett-
hundratjugofemtedel av basbeloppet, jämnad till närmast lägre tiotal kro­
nor.

13 § Bidrager den rättssökande i väsen tlig omfattning till annans underhåll,
ökas gränsbelopp enligt 12 § för sta eller andra stycket med vad som mot­
svarar hälften av där angivet basbelopp för var och en till vi lkens underhåll

han sålunda bidrager.

�r den rättssökandes betalningsförmåga väsentligt ökad på grund av för­

mögenhetsinnehav eller annan särskild omständighet eller väsentligt ned­

satt på grund av skuldsättning eller annan särskild omständighet, skall den

beräknade årsinkomsten jämkas på det sätt att skäligt belopp tillägges eller

fråndrages.

14 § Söker dödsbo rättshjälp, utgör maximibeloppet ett med hänsyn till
boets behållning och delägarnas ekonomiska förhållanden skäligt belopp.

15 § Undergår inkomst eller sådant förhållande som avses i 13 eller 14 §
väsentlig förändring innan rättshjälpsärendet avslutats, skall maximibelop­
pet jämkas efter vad som är skäligt, dock ej under vad som redan betalats i

kostnadsbidrag.

Allmän rättshjälp utan beslut av rättshjälpsnämnden

16 § Anlitar den rättssökande advokat eller biträdande jurist på advokat­

byrå får, så länge kostnaderna för rättshjälpen ej överstiger maximibelop­
pet för den rättssökandes kostnadsbidrag, allmän rättshjälp lämnas utan
beslut av rättshjälpsnämnden. Vad som sagts nu gäller ej fall, som avses i 7

§ första stycket, eller angelägenhet rörande bodelning med anledning av
äktenskapsskillnad eller boskillnad.

Skyldigheten att utge kostnadsbidrag fullgöres genom att den rättssö­

kande till biträdet betalar dennes ersättning och svarar för övriga kostna­

der för rättshjälpen.

17 § Ersättning till biträde samt för bevisning och annan utredning skall i
fall som avses i 16 § bestämmas som om kostnaden skolat utgå av allmänna
medel enligt denna lag.

I mål eller ärende vid allmän domstol, krigsrätt, arbetsdomstolen eller

bostadsdomstolen fastställes ersättningen till biträdet av domstolen. I a n­
nat fall fastställes biträdesersättningen av rättshjälpsnämnden, om den
rättssökande eller biträdet begär det eller rättshjälpsnämnden självmant

upptager ersättningsfrågan till p rövning.

1311

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.