SFS 2007:4 Förordning om ändring i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag

070004.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2000:605) om
årsredovisning och budgetunderlag;

utfärdad den 11 januari 2007.

Regeringen föreskriver att 3 kap. 2 § förordningen (2000:605) om års-

redovisning och budgetunderlag skall ha följande lydelse.

3 kap.

2 §

1

Av resultatredovisningen skall framgå hur verksamhetens kostnader

och andra intäkter än sådana av anslag fördelar sig enligt den indelning för
återrapportering av verksamheten som regeringen beslutat.

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2007 och tillämpas första

gången för räkenskapsåret 2006.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Erik Nymansson
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse 2004:155. Ändringen innebär att andra stycket upphävs.

SFS 2007:4

Utkom från trycket
den 23 januari 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2007