SFS 2007:6 Förordning om ändring i förordningen (2001:770) om sjöfartsstöd

070006.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:770) om
sjöfartsstöd;

utfärdad den 18 januari 2007.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2001:770) om sjöfarts-

stöd

dels att 4 § skall ha följande lydelse,
dels att det i förordningen skall införas en ny paragraf, 3 a §, av följande

lydelse.

3 a § Sjöfartsstöd får även lämnas till fysiska och juridiska personer samt
till partrederier som har eller har haft sjömän anställda för arbete ombord på
last- och passagerarfartyg som används i inrikestrafik om trafiken är upp-
handlad av staten enligt lagen (1992:1528) om offentlig upphandling. Farty-
gen får inte vara registrerade i något annat register än det svenska.

Sjöfartsstöd lämnas endast till den som har tillräckliga försäkringar för

fartyget och dess drift.

4 § Innan sjöfartsstöd lämnas skall Rederinämnden ha förklarat arbetsgi-
varen som stödberättigad enligt 2, 3 eller 3 a §.

Om nämnden finner det uppenbart att det skulle strida mot syftet med sjö-

fartsstödet att bevilja stöd, får nämnden avslå en ansökan om en förklaring
enligt första stycket trots att de formella kraven är uppfyllda.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.
2. En ansökan om att förklaras vara berättigad till sjöfartsstöd för år 2009

enligt den nya 3 a § skall ges in till Rederinämnden senast den 15 januari
2009.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

SFS 2007:6

Utkom från trycket
den 30 januari 2007

1* SFS 2007:6�10

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2007