SFS 2007:7 Förordning om ändring i förordningen (1996:282) med instruktion för Statens haverikommission

070007.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1996:282) med
instruktion för Statens haverikommission;

utfärdad den 18 januari 2007.

Regeringen föreskriver att 3 och 5 §§ förordningen (1996:282) med in-

struktion för Statens haverikommission skall ha följande lydelse.

3 §

1

Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på haverikommissio-

nen med undantag av 4, 5, 10�14, 19, 20, 22, 30, 33 och 34 §§.

5 §

2

Vid haverikommissionen skall finnas haveriutredare.

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2007.

På regeringens vägnar

MIKAEL ODENBERG

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2006:1338. �ndringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

2 Senaste lydelse 1999:145. �ndringen innebär att andra stycket upphävs.

SFS 2007:7

Utkom från trycket
den 30 januari 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2007