SFS 2007:8 Förordning om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)

070008.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i utlänningsförordningen (2006:97);

utfärdad den 18 januari 2007.

Regeringen föreskriver att 8 kap. 4 a § utlänningsförordningen (2006:97)

skall ha följande lydelse.

8 kap.

4 a §

1 För medborgare i Albanien, Bosnien-Hercegovina, Makedonien,

Moldavien, Montenegro, Ryssland, Serbien och Ukraina tas avgift för ansö-
kan om visering för inresa och vistelse i Sverige ut med det belopp i svenska
kronor som motsvarar 35 euro i stället för det belopp motsvarande 60 euro
som anges i 4 § tredje stycket.

Denna förordning träder i kraft den 30 januari 2007. Bestämmelsen skall

dock tillämpas på ansökningar om visering som görs från och med den
1 januari 2007.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Ingela Fridström
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse 2006:1568.

SFS 2007:8

Utkom från trycket
den 30 januari 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2007