SFS 2007:10 Förordning om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna

070010.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter
vid de allmänna domstolarna;

utfärdad den 18 januari 2007.

Regeringen föreskriver att bilagan till förordningen (1987:452) om avgif-

ter vid de allmänna domstolarna skall ha följande lydelse.

Bilaga

1

Avgiftslista

1 Ansökningsavgifter

Mål

Kr.

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2007.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Helena Swenzén
(Justitiedepartementet)

1

Senaste lydelse 2006:160.

Ansökan

varigenom tvistemål anhängiggörs. Med tvistemål avses i

denna förordning även fastighetsmål och mål vid miljödomstol
med undantag av mål om utdömande av vite efter särskild ansö-
kan av myndighet och mål för vilka avgift tas ut enligt 2 eller
3 kap. förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och till-
syn enligt miljöbalken ....................................................................

450

Ansökan

varigenom enskilt åtal anhängiggörs ..................................

450

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

SFS 2007:10

Utkom från trycket
den 30 januari 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2007