SFS 2007:11 Lag om ansvarsfrihet vid vissa vapenbrott

070011.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ansvarsfrihet vid vissa vapenbrott;

utfärdad den 25 januari 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

1 § Den som innehar ett skjutvapen eller ammunition utan att ha rätt till
det skall inte dömas till ansvar för detta enligt 9 kap. 1 § eller 2 § första
stycket d vapenlagen (1996:67), om han eller hon frivilligt lämnar in eller lå-
ter lämna in vapnet eller ammunitionen till en polismyndighet under tiden
mars�maj 2007.

2 § Den som lämnar in skjutvapen eller ammunition enligt 1 § behöver
inte lämna uppgift om sin identitet.

3 § Skjutvapen och ammunition som har lämnats in enligt 1 § tillfaller sta-
ten.

Första stycket gäller inte om egendomen har lämnats in utan ägarens sam-

tycke och ägaren gör anspråk på egendomen. Om egendomens ägare är
känd, skall ett sådant anspråk göras inom en månad från det att ägaren fick
del av en underrättelse från polismyndigheten om att egendomen lämnats in
till myndigheten. Om ägaren inte är känd, skall anspråket göras inom tre må-
nader från det att egendomen lämnades in.

4 § Skjutvapen och ammunition som har tillfallit staten enligt 3 § skall för-
störas, om egendomen inte behövs för musealt eller militärt ändamål eller
för Statens kriminaltekniska laboratoriums verksamhet.

5 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar
föreskrifter om hanteringen av skjutvapen och ammunition som har lämnats
in enligt denna lag.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2007 och gäller till den 1 september

2008.

1 Prop. 2006/07:20, bet. 2006/07:JuU2, rskr. 2006/07:92.

SFS 2007:11

Utkom från trycket
den 6 februari 2007

2* SFS 2007:11�19

background image

2

SFS 2007:11

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2007

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

BEATRICE ASK
(Justitiedepartementet)