SFS 2007:12 Förordning om hantering av skjutvapen och ammunition som lämnats in till en polismyndighet

070012.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om hantering av skjutvapen och ammunition som
lämnats in till en polismyndighet;

utfärdad den 25 januari 2007.

Regeringen föreskriver följande.

1 § Denna förordning gäller hanteringen av skjutvapen och ammunition
som har lämnats in till en polismyndighet enligt lagen (2007:11) om an-
svarsfrihet vid vissa vapenbrott.

2 § Polismyndigheten skall kontrollera om det finns någon känd ägare till
de skjutvapen och den ammunition som har lämnats in. I så fall skall ägaren
underrättas om inlämnandet. En underrättelse behöver inte lämnas om det
står klart att ägaren har samtyckt till inlämnandet.

Underrättelsen skall delges ägaren. I underrättelsen skall ägaren informe-

ras om att egendomen tillfaller staten om han eller hon inte skriftligen gör
anspråk på den inom en månad från det att han eller hon har fått del av un-
derrättelsen.

Anspråk enligt 3 § andra stycket lagen (2007:11) om ansvarsfrihet vid

vissa vapenbrott skall göras skriftligen hos en polismyndighet.

3 § Den polismyndighet som har tagit hand om skjutvapen eller ammuni-
tion skall ha hand om egendomen till dess att

1. ägaren har gjort anspråk på egendomen med stöd av 3 § andra stycket

lagen (2007:11) om ansvarsfrihet vid vissa vapenbrott, eller

2. egendomen har tillfallit staten enligt 3 § första stycket samma lag.

4 § Statens kriminaltekniska laboratorium skall ha hand om den egendom
som har tillfallit staten. Om egendomen behövs för ett musealt eller militärt
ändamål, skall laboratoriet överlämna egendomen till den myndighet eller
inrättning som behöver egendomen.

5 § Rikspolisstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om den kontroll
som skall utföras enligt 2 § och om hanteringen i övrigt av den egendom
som avses i denna förordning.

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2007 och gäller till den

1 september 2008.

SFS 2007:12

Utkom från trycket
den 6 februari 2007

background image

2

SFS 2007:12

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2007

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Charlotte von Essen
(Justitiedepartementet)