SFS 2007:13 Förordning om ändring i förordningen (1993:327) med instruktion för Sametinget

070013.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1993:327) med
instruktion för Sametinget;

utfärdad den 18 januari 2007.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1993:327) med instruk-

tion för Sametinget

1

dels att 8 a § skall upphöra att gälla,
dels att 1 och 3 §§ skall ha följande lydelse.

1 §

2

Sametinget är central förvaltningsmyndighet inom rennäringens om-

råde.

Sametinget har de uppgifter som framgår av 2 kap. 1, 1 a och 5 §§ same-

tingslagen (1992:1433).

Sametingets styrelse har de uppgifter som framgår av 2 kap. 4 § same-

tingslagen.

Sametinget skall
� följa, utvärdera och hålla regeringen informerad om utvecklingen inom

rennäringen samt

� bistå regeringen och medverka i det internationella arbetet med ren-

näringsfrågor.

Sametingets styrelse har de uppgifter som framgår av 2 kap. 4 § same-

tingslagen.

Sametinget får meddela föreskrifter om omfattningen av partistöd och for-

merna för stödet.

3 §

3

Sametingets styrelse har det ansvar för verksamheten och de uppgifter

som anges i 11 §, 13 § 1�4 samt 15 och 30 §§ verksförordningen
(1995:1322).

Kanslichefen har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som anges

i 6�10 §§ verksförordningen.

1 Senaste lydelse av 8 a § 1999:1427.

2 Senaste lydelse 2006:1445. �ndringen innebär att femte stycket upphävs.

3 Senaste lydelse 2006:1445. �ndringen innebär bl.a. att första stycket upphävs.

SFS 2007:13

Utkom från trycket
den 6 februari 2007

background image

2

SFS 2007:13

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2007

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2007. �ldre bestämmelser gäl-

ler fortfarande för frågor om stöd från EG:s strukturfonder som avser pro-
gramperioden 2000�2006.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Anders Perklev
(Jordbruksdepartementet)