SFS 2007:14 Förordning om förvaltning av EG:s strukturfonder

070014.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om förvaltning av EG:s strukturfonder;

utfärdad den 18 januari 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Allmänna bestämmelser

1 §

Denna förordning gäller förvaltningen av EG:s strukturfonder för att

genomföra program inom målet regional konkurrenskraft och sysselsättning
och målet europeiskt territoriellt samarbete. Förordningen innehåller
bestämmelser som kompletterar

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1080/2006 av den

5 juli 2006 om Europeiska regionala utvecklingsfonden och om upphävande
av förordning (EG) nr 1783/1999

1,

2. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1081/2006 av den

5 juli 2006 om Europeiska socialfonden och om upphävande av förordning
(EG) nr 1784/1999

2,

3. rådets förordning (EG) nr 1083/2006 av den 11 juli 2006 om allmänna

bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska
socialfonden och Sammanhållningsfonden samt om upphävande av förord-
ning (EG) nr 1260/1999

3, och

4. kommissionens förordning (EG) nr 1828/2006 av den 8 december 2006

om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1083/2006 om all-
männa bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europe-
iska socialfonden och Sammanhållningsfonden och för Europaparlamentets
och rådets förordning (EG) nr 1080/2006 om Europeiska regionala utveck-
lingsfonden

4.

2 §

Begreppen attesterande myndighet, övervakningskommitté och opera-

tivt program har i denna förordning samma betydelse som i Europaparla-
mentets och rådets förordning (EG) nr 1080/2006 och rådets förordning
(EG) nr 1083/2006. Begreppet förvaltande myndighet har i denna förord-
ning samma betydelse som begreppet förvaltningsmyndighet i rådets förord-
ning (EG) nr 1083/2006.

1 EUT L 210, 31.7.2006, s. 1 (Celex 32006R1080).

2 EUT L 210, 31.7.2006, s. 12 (Celex 32006R1081).

3 EUT L 210, 31.7.2006, s. 25 (Celex 32006R1083).

4 EUT L 371, 27.12.2006, s. 1 (Celex 32006R1828).

SFS 2007:14

Utkom från trycket
den 6 februari 2007

background image

2

SFS 2007:14

3 §

I denna förordning betyder

1. regionala strukturfondsprogram: regionala strukturfondsprogram för

regional konkurrenskraft och sysselsättning,

2. nationellt strukturfondsprogram: det nationella strukturfondsprogram-

met för regional konkurrenskraft och sysselsättning,

3. territoriella program: strukturfondsprogram för europeiskt territoriellt

samarbete.

Organisationsfrågor

Regionala strukturfondsprogram

4 §

Verket för näringslivsutveckling är förvaltande och attesterande myn-

dighet för de regionala strukturfondsprogrammen.

Frågor om stöd prövas av Verket för näringslivsutveckling.
I en ansökan om stöd skall sökanden ange hur annan offentlig medfinan-

siering har ordnats.

Nationellt strukturfondsprogram

5 §

Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige är förvaltande och atteste-

rande myndighet för det nationella strukturfondsprogrammet.

Frågor om stöd prövas av Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige.
I en ansökan om stöd skall sökanden ange hur annan offentlig medfinan-

siering än sådan som beslutas av Rådet för Europeiska socialfonden i
Sverige har ordnats.

Territoriella program

6 §

I fråga om vilken myndighet som är förvaltande och attesterande myn-

dighet för territoriella program gäller följande.

Program

Förvaltande och attesterande myndighet

Botnia–Atlantica

Länsstyrelsen i Västerbottens län

Nord

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Norra Periferin

Länsstyrelsen i Västerbottens län

Sverige–Norge

Länsstyrelsen i Jämtlands län

Öresund–Kattegatt–

Verket för näringslivsutveckling

Skagerrak

7 §

Frågor om stöd prövas av den förvaltande myndigheten för program-

met.

Övervakningskommittéer

8 §

För varje program skall det finnas en övervakningskommitté. Följande

regionala strukturfondsprogram har gemensamma övervakningskommittéer:

background image

3

SFS 2007:14

1. Övre Norrland och Mellersta Norrland,
2. Norra Mellansverige, Östra Mellansverige och Stockholm, och
3. Västsverige, Småland med öarna samt Skåne–Blekinge.
För beslut av en övervakningskommitté krävs enhällighet.
Ordförande i en övervakningskommitté utses av regeringen. Ledamöter

och ersättare utses av Regeringskansliet för bestämd tid.

Andra och tredje styckena gäller inte territoriella program.

Handläggning av stödärenden

9 §

En ansökan om stöd skall ges in till den förvaltande myndigheten eller,

om ansökan avser stöd från ett territoriellt program, till ett gemensamt tek-
niskt sekretariat för det berörda programmet.

10 §

Den förvaltande myndigheten skall kontrollera att stödet är förenligt

med det berörda strukturfondsprogrammet samt med nationella och gemen-
skapsrättsliga bestämmelser.

11 §

Ett beslut om stöd skall innehålla en upplysning om vilka förutsätt-

ningar som gäller för beslutet och om vilka utgifter som är stödberättigande.

Utbetalning av stöd

Inledande bestämmelser

12 §

Stöd får betalas ut endast om utgifterna faktiskt har betalats av stöd-

mottagaren och är stödberättigande. I annat fall skall den förvaltande myn-
digheten besluta att inte betala ut motsvarande del av stödet.

13 §

Allmänna bestämmelser om stödberättigande utgifter finns i

1. artikel 7 och 13 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr

1080/2006,

2.

artikel 11 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG)

nr 1081/2006,

3. artikel 56 i rådets förordning (EG) nr 1083/2006, och
4. artikel 48–53 i kommissionens förordning (EG) nr 1828/2006.
Bestämmelserna i 15–25 §§ tillämpas inte om något annat följer av de be-

stämmelser som anges i första stycket. De tillämpas inte heller på projekt
inom territoriella program.

Förskott

14 §

Den förvaltande myndigheten får, om det finns särskilda skäl och

efter prövning av projektets ekonomiska bärkraft, besluta om förskott på stö-
det.

Förskott får lämnas till en stödmottagare som är en ideell förening, en

ekonomisk förening i form av ett lokalt kooperativ, en allmännyttig stiftelse
eller en lokal utvecklingsgrupp som drivs av stödmottagaren. I fråga om pro-
jekt inom det nationella strukturfondsprogrammet får förskott även lämnas

background image

4

SFS 2007:14

till en stödmottagare som är ett aktiebolag, om bolaget helt ägs av en ideell
förening.

Förskott får lämnas med högst hälften av det beviljade stödet, dock högst

250 000 kronor.

Stödberättigande utgifter

Huvudregler

15 §

Direkta utgifter är stödberättigande om de

1. har uppkommit för och är nödvändiga för projektets genomförande,
2. har uppkommit under den projektperiod som den förvaltande myndig-

heten har fastställt,

3. har bokförts hos stödmottagaren,
4. kan styrkas av stödmottagaren genom kopior av fakturor, bokförings-

underlag eller andra handlingar ur dennes redovisning, och

5. har uppkommit efter offentlig upphandling eller, om upphandling inte

krävs, på i övrigt affärsmässiga villkor.

16 §

Indirekta utgifter är stödberättigande om stödmottagaren kan

1. styrka att utgifterna uppkommit i direkt samband med de stödberätti-

gande direkta utgifter som går att hänföra till projektet,

2. styrka att utgifterna fördelas proportionellt enligt en dokumenterad och

skälig metod, och

3. styrka utgifterna genom kopior av fakturor, bokföringsunderlag eller

andra handlingar ur sin redovisning.

För insatser inom de regionala strukturfondsprogrammen får stödet för in-

direkta utgifter uppgå till högst 25 procent av de stödberättigande direkta ut-
gifterna. För insatser inom det nationella strukturfondsprogrammet är mot-
svarande procentsats 20 procent.

17 §

Följande utgifter är inte stödberättigande:

1. avgifter för finansiella transaktioner, växlingsavgifter, ränta och andra

rent finansiella utgifter,

2. böter, straffavgifter eller rättegångskostnader, och
3. utgifter för underleverantörskontrakt, om
a) anlitande av en underleverantör ökar kostnaden för projektet utan att

tillföra något motsvarande värde eller

b) utgiften för underleverantören beräknats med en procentuell andel av

totalkostnaden för projektet, om inte en sådan betalning kan motiveras av
stödmottagaren med hänvisning till det verkliga värdet på det utförda arbetet
eller den tillhandahållna tjänsten.

18 §

Stödet skall minskas med de intäkter som projektet medför. Någon

minskning skall dock inte ske om intäkterna avser bidrag eller löner som be-
talats ut av tredje man till förmån för deltagarna i ett projekt och stödmotta-
garen kan visa att intäkterna inte är avsedda för stödmottagaren.

Som intäkter räknas
1. inkomster från försäljning, uthyrning, tjänster, anmälningsavgifter eller

andra liknande inkomster genererade genom projektet, och

background image

5

SFS 2007:14

2. inkomster i annat än pengar.
Intäkter i eller genom ett projekt skall löpande redovisas av stödmottaga-

ren.

Ytterligare bestämmelser för vissa utgifter

19 §

Bidrag i annat än pengar utgör stödberättigande utgifter endast om

bidraget består i tillhandahållande av fastigheter, lokaler, utrustning, mate-
rial, forskning eller förvärvsarbete.

20 §

Utgifter för köp av begagnad utrustning är stödberättigande endast

om stödmottagaren styrker att utrustningen inte förvärvats med bidrag från
offentliga medel. Priset för den begagnade utrustningen får inte överstiga
marknadsvärdet och måste vara lägre än kostnaden för motsvarande ny ut-
rustning samt ha minst de tekniska egenskaper som behövs för insatsen.

21 §

Utgifter för köp av obebyggda fastigheter är stödberättigande endast

om

1. utgifterna utgör högst tio procent av de totala stödberättigande utgif-

terna,

2. det finns en direkt koppling mellan köpet och syftet med projektet, och
3. stödmottagaren styrker att inköpspriset inte överstiger marknadsvärdet.
Utgifter för köp av obebyggda fastigheter för miljöskyddsinsatser är stöd-

berättigande endast om köpet dessförinnan har godkänts av den förvaltande
myndigheten. Fastigheten skall användas för det avsedda ändamålet under
den tidsrymd som fastställs i godkännandet. Fastigheten får inte användas
för jordbruk.

22 §

Utgifter för köp av bebyggda fastigheter är, utöver vad som anges i

21 §, stödberättigande endast om

1. det finns en direkt koppling mellan köpet och syftet med projektet,
2. det för byggnaden under de senaste tio åren inte har beviljats nationella

bidrag eller gemenskapsbidrag, och

3. stödmottagaren styrker att priset inte överstiger marknadsvärdet.

23 §

Inbetalningar till riskkapitalfonder, lånefonder och garantifonder

skall anses utgöra faktiskt betalda utgifter.

24 §

Leasingavgifter är stödberättigande upp till marknadsvärdet för till-

gången.

25 §

Utgifter enligt 20–23 §§ är inte stödberättigande i projekt inom det

nationella strukturfondsprogrammet.

Upphävande av beslut och återbetalningsskyldighet m.m.

26 §

Om beslut om stöd har fattats på grund av oriktig, vilseledande eller

ofullständig uppgift från sökanden eller om denne brutit mot de villkor som
gäller för stödet, får den myndighet som prövar frågan om stöd upphäva
beslutet helt eller delvis.

background image

6

SFS 2007:14

27 §

Om ett stödbeslut upphävs sedan stöd har betalats ut till följd av be-

slutet, eller om en stödmottagare i övrigt har tagit emot stöd i strid med ett
stödbeslut, gemenskapsreglerna eller det operativa programmet, är stödmot-
tagaren återbetalningsskyldig för beloppet. Den förvaltande myndigheten får
kräva att stödet betalas tillbaka helt eller delvis. Återbetalning får krävas
inom tio år från det att beloppet betalades ut.

28 §

Om stödmottagaren inte är berättigad till ett stödbelopp och detta

skall återbetalas, skall ränta tas ut enligt räntelagen (1975:635).

Den myndighet som har beslutat om återkrav får sätta ned räntekravet om

det finns särskilda skäl.

Kontroller i de territoriella programmen

29 §

I fråga om vilken myndighet som är ansvarig för kontroller enligt

artikel 16 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1080/2006
gäller följande.

Program

Ansvarig myndighet

Botnia–Atlantica

Länsstyrelsen i Västerbottens län

Nord

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Norra Periferin

Länsstyrelsen i Västerbottens län

Sverige–Norge

Länsstyrelsen i Jämtlands län

Öresund–Kattegatt–

Verket för näringslivsutveckling

Skagerrak

För de territoriella program där den förvaltande myndigheten inte är place-
rad i Sverige skall sådana kontroller utföras av Verket för näringslivsutveck-
ling.

Rapportering av oegentligheter

30 §

För de regionala strukturfondsprogrammen och det nationella struk-

turfondsprogrammet skall den förvaltande myndigheten för respektive pro-
gram ansvara för rapporteringen av oegentligheter i enlighet med kommis-
sionens förordning (EG) nr 1828/2006. För de territoriella programmen skall
den myndighet som är ansvarig för kontroller enligt 29 § också svara för
rapporteringen av oegentligheter på svenskt territorium.

En underrättelse om innehållet i rapporteringen skall sändas till Eko-

brottsmyndigheten och, i fråga om sådana territoriella program där den för-
valtande myndigheten inte är placerad i Sverige, till den förvaltande och den
attesterande myndigheten.

Överklagande

31 §

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om över-

klagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än den förvaltande

background image

7

SFS 2007:14

myndighetens beslut att inte betala ut stöd enligt 12 § och att upphäva beslut
om stöd enligt 26 § får dock inte överklagas.

Närmare föreskrifter

32 §

En förvaltande myndighet får inom sitt ansvarsområde meddela de

närmare föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2007.
2. Genom förordningen upphävs förordningen (1999:1424) om förvalt-

ning av EG:s strukturfonder. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ärenden
som avser programperioden 2000–2006 och för att avsluta denna program-
period.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2007