SFS 2007:15 Förordning om ändring i förordningen (2002:864) med länsstyrelseinstruktion

070015.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2002:864) med
länsstyrelseinstruktion;

utfärdad den 18 januari 2007.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2002:864) med länssty-

relseinstruktion

dels att 31�37 §§ skall upphöra att gälla,
dels att 4, 9, 29 och 30 §§ samt rubriken närmast före 29 § skall ha föl-

jande lydelse

1.

4 §

2

Länsstyrelsens uppgifter omfattar också

1. de allmänna valen och valen till Sametinget enligt sametingslagen

(1992:1433),

2. tillsynen över att fastighetsinnehav avvecklas enligt 18 kap. 7 § ärvda-

balken,

3. distriktsveterinärorganisationen, tillsynen över denna och andra prakti-

serande veterinärers verksamheter samt ledning och samordning av åtgärder
mot djursjukdomar,

4. fjällförvaltningen i Dalarnas, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens

län,

5. förvaltningen av vissa program inom målet europeiskt territoriellt sam-

arbete inom EG:s strukturfonder enligt rådets förordning (EG) nr 1083/2006
av den 11 juli 2006 om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala ut-
vecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden
samt om upphävande av förordning (EG) nr 1260/1999

3,

6. förvaltningen av kvaliteten på vattenmiljön enligt 5 kap. 11 § första

stycket miljöbalken och förordningen (2004:660) om förvaltning av kvalite-
ten på vattenmiljön, och

7. prövningen av frågor om tillstånd att anordna kampsportsmatch samt

tillsynen enligt lagen (2006:1006) om tillståndsplikt för vissa kampsports-
matcher.

1 Senaste lydelse av
31 § 2003:815
33 § 2003:815
36 § 2004:663.

2 Senaste lydelse 2006:1069.

3 EUT L 210, 31.7.2006, s. 25 (Celex 32006R1083).

SFS 2007:15

Utkom från trycket
den 6 februari 2007

background image

2

SFS 2007:15

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2007

9 §

4

Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på länsstyrelsen med

undantag av 4 § andra stycket, 23, 32 §§ och 33 § andra stycket.

För sådan miljöprövningsdelegation, vattenmyndighet och kampsports-

delegation som anges i 24, 37 a respektive 37 j §§ i denna förordning skall
inte heller 21, 22 eller 25 § verksförordningen tillämpas. För vattenmyndig-
heten och kampsportsdelegationen tillämpas inte heller 35 § verksförord-
ningen.

För miljöprövningsdelegationens, vattenmyndighetens och kampsportsde-

legationens organisation och verksamhet skall det finnas en särskild arbets-
ordning eller ett särskilt beslut. Vad som sägs i 26 § verksförordningen om
arbetsordning skall gälla även för miljöprövningsdelegationen, vattenmyn-
digheten och kampsportsdelegationen.

EG:s strukturfonder

29 §

Enligt vad som anges i förordningen (2007:14) om förvaltning av

EG:s strukturfonder skall, inom målet europeiskt territoriellt samarbete,

1. Länsstyrelsen i Norrbottens län vara förvaltande och attesterande myn-

dighet för programmet Nord,

2. Länsstyrelsen i Västerbottens län vara förvaltande och attesterande

myndighet för programmen Botnia�Atlantica och Norra periferin, och

3. Länsstyrelsen i Jämtlands län vara förvaltande och attesterande myn-

dighet för programmet Sverige�Norge.

30 §

Närmare bestämmelser om förvaltningen av EG:s strukturfonder

finns i förordningen (2007:14) om förvaltning av EG:s strukturfonder.

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2007. �ldre bestämmelser gäl-

ler fortfarande för ärenden som avser programperioden 2000�2006.

På regeringens vägnar

MIKAEL ODENBERG

Lilian Wiklund
(Finansdepartementet)

4 Senaste lydelse 2006:1069.