SFS 2007:16 Förordning om ändring i förordningen (1990:1008) med instruktion för Glesbygdsverket

070016.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1990:1008) med
instruktion för Glesbygdsverket;

utfärdad den 18 januari 2007.

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (1990:1008) med instruktion

för Glesbygdsverket skall ha följande lydelse.

2 §

1

Verket skall särskilt

1. verka för sektorssamordning av centrala myndigheter och statliga bo-

lag, främst inom områdena arbete, utbildning, service och kommunikationer,

2. bedriva analys- och utredningsverksamhet samt genomföra central upp-

följning och utvärdering av glesbygdsinsatser,

3. förmedla kunskap till främst länsstyrelser, i förekommande fall samver-

kansorgan och regionala självstyrelseorgan, samt andra organ som har bety-
delse för gles- och landsbygdens utveckling.

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2007. �ldre bestämmelser

gäller fortfarande för ärenden som avser programperioden 2000�2006.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2002:847.

SFS 2007:16

Utkom från trycket
den 6 februari 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2007