SFS 2007:17 Förordning om ändring i förordningen (2000:1178) med instruktion för Verket för näringslivsutveckling

070017.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2000:1178) med
instruktion för Verket för näringslivsutveckling;

utfärdad den 18 januari 2007.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2000:1178) med instruk-

tion för Verket för näringslivsutveckling

dels att 9–11, 13 och 17 §§ samt rubriken närmast före 17 § skall ha föl-

jande lydelse,

dels att det i förordningen skall införas fyra nya paragrafer, 15, 17 a, 17 b

och 24 §§, samt närmast före 15 och 24 §§ nya rubriker av följande lydelse.

9 §

Verket för näringslivsutveckling skall

1. ta initiativ till och samordna nätverk och mötesplatser där kunskaps-

utbyte för företag och regional utveckling kan ske,

2. lämna stöd till lokala kooperativa utvecklingscentra, och
3. tillhandahålla ett projekt- och stödärendehanteringssystem.

10 §

Verket för näringslivsutveckling skall

1. delta i arbetet med de regionala tillväxtprogrammen och samverka med

företrädare för den centrala och regionala nivån, och

2. stödja och bidra till utveckling av tillväxtprogramsprocessen.

11 §

1

Verket för näringslivsutveckling skall

1. främja sysselsättningen och näringslivets utveckling i de regionalpoli-

tiska stödområdena genom särskilda insatser,

2. stödja länsstyrelserna, samverkansorganen och de regionala självstyrel-

seorganen i deras strategi- och programarbete samt projektverksamhet,

3. inom ramen för EG:s strukturfonder vara förvaltande och attesterande

myndighet för de regionala strukturfondsprogrammen för regional kon-
kurrenskraft och sysselsättning och för programmet Öresund–Kattegatt–
Skagerrak inom målet europeiskt territoriellt samarbete,

4. svara för sekretariatsuppgifter åt övervakningskommittéerna för de

regionala strukturfondsprogrammen samt programmen Nord, Botnia–
Atlantica, Sverige–Norge och Öresund–Kattegatt–Skagerrak inom målet
europeiskt territoriellt samarbete, och

5. verka för att samordna genomförandet av de regionala strukturfonds-

programmen med genomförandet av det nationella strukturfondsprogram-
met för regional konkurrenskraft och sysselsättning.

1 Senaste lydelse 2002:856.

SFS 2007:17

Utkom från trycket
den 6 februari 2007

background image

2

SFS 2007:17

13 §

2

Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Verket för nä-

ringslivsutveckling med undantag av 3, 5, 12, 17, 21, 32 och 34 §§.

Det som sägs i 6–9 §§ verksförordningen om myndighetens chef skall i

stället gälla styrelsen.

Organisation

15 §

3

Vid Verket för näringslivsutveckling finns det en enhet för förvalt-

ning av de regionala strukturfondsprogrammen för regional konkurrenskraft
och sysselsättning samt av programmet Öresund–Kattegatt–Skagerrak inom
målet europeiskt territoriellt samarbete. För handläggning på regional nivå
av ärenden som avser stöd från dessa program skall tjänstemän vara statio-
nerade i Luleå, Östersund, Gävle, Örebro, Jönköping, Stockholm, Göteborg
och Malmö.

I övrigt bestämmer Verket för näringslivsutveckling sin egen organisa-

tion.

Förvaltning av regionala strukturfondsprogram för regional
konkurrenskraft och sysselsättning m.m.

17 §

Den enhet inom Verket för näringslivsutveckling som har till uppgift

att förvalta de regionala strukturfondsprogrammen för regional konkurrens-
kraft och sysselsättning samt programmet Öresund–Kattegatt–Skagerrak
inom målet europeiskt territoriellt samarbete skall

1. besluta om föreskrifter och besluta i ärenden som rör stöd, och
2. fullgöra de uppgifter i övrigt som åligger en förvaltningsmyndighet en-

ligt vad som följer av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
1080/2006 av den 5 juli 2006 om Europeiska regionala utvecklingsfonden
och om upphävande av förordning (EG) nr 1783/1999

4 och rådets förordning

(EG) nr 1083/2006 av den 11 juli 2006 om allmänna bestämmelser för Euro-
peiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden samt om upp-
hävande av förordning (EG) nr 1260/1999

5.

Särskilda bestämmelser om förvaltning av EG:s strukturfonder finns i för-

ordningen (2007:14) om förvaltning av EG:s strukturfonder.

17 a §

Enhetens personal skall medverka i myndighetens övriga verksam-

het i den utsträckning som är lämplig med hänsyn till verksamhetens art.

17 b §

Chefen för enheten beslutar om föreskrifter och beslutar i ärenden

som hör till enhetens ansvarsområde.

Ärenden som inte behöver avgöras av chefen får avgöras av en annan

tjänsteman. Hur detta skall ske anges i arbetsordningen eller i särskilda be-
slut av chefen.

Andra stycket gäller inte beslut om föreskrifter.

2 Senaste lydelse 2003:340.

3 Tidigare 15 § upphävd genom 2000:18.

4 EUT L 210, 31.7.2006, s. 1 (Celex 32006R1080).

5 EUT L 210, 31.7.2006, s. 25 (Celex 32006R1083).

background image

3

SFS 2007:17

Handläggning av ärenden

24 §

Generaldirektören skall avgöra ärenden som inte skall avgöras av sty-

relsen, personalansvarsnämnden eller enheten som förvaltar de regionala
strukturfondsprogrammen för regional konkurrenskraft och sysselsättning
samt programmet Öresund–Kattegatt–Skagerrak inom målet europeiskt ter-
ritoriellt samarbete.

Ärenden som inte behöver avgöras av generaldirektören får avgöras av en

annan tjänsteman. Hur detta skall ske anges i arbetsordningen eller i sär-
skilda beslut av generaldirektören.

Andra stycket gäller inte beslut om föreskrifter.

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2007. Äldre föreskrifter gäller

fortfarande för ärenden som avser programperioden 2000–2006.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2007