SFS 2007:17 Förordning om ändring i förordningen (2000:1178) med instruktion för Verket för näringslivsutveckling

070017.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2000:1178) med
instruktion för Verket för näringslivsutveckling;

utfärdad den 18 januari 2007.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2000:1178) med instruk-

tion för Verket för näringslivsutveckling

dels att 9�11, 13 och 17 §§ samt rubriken närmast före 17 § skall ha föl-

jande lydelse,

dels att det i förordningen skall införas fyra nya paragrafer, 15, 17 a, 17 b

och 24 §§, samt närmast före 15 och 24 §§ nya rubriker av följande lydelse.

9 §

Verket för näringslivsutveckling skall

1. ta initiativ till och samordna nätverk och mötesplatser där kunskaps-

utbyte för företag och regional utveckling kan ske,

2. lämna stöd till lokala kooperativa utvecklingscentra, och
3. tillhandahålla ett projekt- och stödärendehanteringssystem.

10 §

Verket för näringslivsutveckling skall

1. delta i arbetet med de regionala tillväxtprogrammen och samverka med

företrädare för den centrala och regionala nivån, och

2. stödja och bidra till utveckling av tillväxtprogramsprocessen.

11 §

1

Verket för näringslivsutveckling skall

1. främja sysselsättningen och näringslivets utveckling i de regionalpoli-

tiska stödområdena genom särskilda insatser,

2. stödja länsstyrelserna, samverkansorganen och de regionala självstyrel-

seorganen i deras strategi- och programarbete samt projektverksamhet,

3. inom ramen för EG:s strukturfonder vara förvaltande och attesterande

myndighet för de regionala strukturfondsprogrammen för regional kon-
kurrenskraft och sysselsättning och för programmet �resund�Kattegatt�
Skagerrak inom målet europeiskt territoriellt samarbete,

4. svara för sekretariatsuppgifter åt övervakningskommittéerna för de

regionala strukturfondsprogrammen samt programmen Nord, Botnia�
Atlantica, Sverige�Norge och �resund�Kattegatt�Skagerrak inom målet
europeiskt territoriellt samarbete, och

5. verka för att samordna genomförandet av de regionala strukturfonds-

programmen med genomförandet av det nationella strukturfondsprogram-
met för regional konkurrenskraft och sysselsättning.

1 Senaste lydelse 2002:856.

SFS 2007:17

Utkom från trycket
den 6 februari 2007

background image

2

SFS 2007:17

13 §

2

Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Verket för nä-

ringslivsutveckling med undantag av 3, 5, 12, 17, 21, 32 och 34 §§.

Det som sägs i 6�9 §§ verksförordningen om myndighetens chef skall i

stället gälla styrelsen.

Organisation

15 §

3

Vid Verket för näringslivsutveckling finns det en enhet för förvalt-

ning av de regionala strukturfondsprogrammen för regional konkurrenskraft
och sysselsättning samt av programmet �resund�Kattegatt�Skagerrak inom
målet europeiskt territoriellt samarbete. För handläggning på regional nivå
av ärenden som avser stöd från dessa program skall tjänstemän vara statio-
nerade i Luleå, �stersund, Gävle, �rebro, Jönköping, Stockholm, Göteborg
och Malmö.

I övrigt bestämmer Verket för näringslivsutveckling sin egen organisa-

tion.

Förvaltning av regionala strukturfondsprogram för regional
konkurrenskraft och sysselsättning m.m.

17 §

Den enhet inom Verket för näringslivsutveckling som har till uppgift

att förvalta de regionala strukturfondsprogrammen för regional konkurrens-
kraft och sysselsättning samt programmet �resund�Kattegatt�Skagerrak
inom målet europeiskt territoriellt samarbete skall

1. besluta om föreskrifter och besluta i ärenden som rör stöd, och
2. fullgöra de uppgifter i övrigt som åligger en förvaltningsmyndighet en-

ligt vad som följer av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
1080/2006 av den 5 juli 2006 om Europeiska regionala utvecklingsfonden
och om upphävande av förordning (EG) nr 1783/1999

4 och rådets förordning

(EG) nr 1083/2006 av den 11 juli 2006 om allmänna bestämmelser för Euro-
peiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden samt om upp-
hävande av förordning (EG) nr 1260/1999

5.

Särskilda bestämmelser om förvaltning av EG:s strukturfonder finns i för-

ordningen (2007:14) om förvaltning av EG:s strukturfonder.

17 a §

Enhetens personal skall medverka i myndighetens övriga verksam-

het i den utsträckning som är lämplig med hänsyn till verksamhetens art.

17 b §

Chefen för enheten beslutar om föreskrifter och beslutar i ärenden

som hör till enhetens ansvarsområde.

�renden som inte behöver avgöras av chefen får avgöras av en annan

tjänsteman. Hur detta skall ske anges i arbetsordningen eller i särskilda be-
slut av chefen.

Andra stycket gäller inte beslut om föreskrifter.

2 Senaste lydelse 2003:340.

3 Tidigare 15 § upphävd genom 2000:18.

4 EUT L 210, 31.7.2006, s. 1 (Celex 32006R1080).

5 EUT L 210, 31.7.2006, s. 25 (Celex 32006R1083).

background image

3

SFS 2007:17

Handläggning av ärenden

24 §

Generaldirektören skall avgöra ärenden som inte skall avgöras av sty-

relsen, personalansvarsnämnden eller enheten som förvaltar de regionala
strukturfondsprogrammen för regional konkurrenskraft och sysselsättning
samt programmet �resund�Kattegatt�Skagerrak inom målet europeiskt ter-
ritoriellt samarbete.

�renden som inte behöver avgöras av generaldirektören får avgöras av en

annan tjänsteman. Hur detta skall ske anges i arbetsordningen eller i sär-
skilda beslut av generaldirektören.

Andra stycket gäller inte beslut om föreskrifter.

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2007. �ldre föreskrifter gäller

fortfarande för ärenden som avser programperioden 2000�2006.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2007