SFS 2007:18 Förordning om ändring i förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar

070018.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:905) om
miljökonsekvensbeskrivningar;

utfärdad den 18 januari 2007.

Regeringen föreskriver att 7 § förordningen (1998:905) om miljökonse-

kvensbeskrivningar skall ha följande lydelse.

7 §

1

Bestämmelserna i 4–6 §§ gäller inte

1. planer och program som endast syftar till att tjäna totalförsvaret eller

räddningstjänsten,

2. finansiella planer eller budgetplaner och budgetprogram.

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2007.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

1 Senaste lydelse 2005:356.

SFS 2007:18

Utkom från trycket
den 6 februari 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2007