SFS 2007:19 Förordning om PCB m.m.

070019.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:JCFHBD+Times;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:JCFHCE+Times;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:JCFHCE+Times;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:JCFHCE+Times;color:#000000;} .ft14{font-size:8px;font-family:JCFHBD+Times;color:#000000;} .ft15{font-size:16px;font-family:JCFHCE+Times;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;font-family:JCFHDF+Times;color:#000000;} .ft17{font-size:7px;font-family:JCFHBD+Times;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;font-family:JCFHBD+Times;color:#000000;} .ft19{font-size:17px;font-family:JCFHCE+Times;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;line-height:19px;font-family:JCFHCE+Times;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;line-height:17px;font-family:JCFHBD+Times;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;line-height:14px;font-family:JCFHBD+Times;color:#000000;} .ft113{font-size:12px;line-height:12px;font-family:JCFHBD+Times;color:#000000;} .ft114{font-size:12px;line-height:16px;font-family:JCFHBD+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:JCFHBD+Times;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:JCFHCE+Times;color:#000000;} .ft22{font-size:14px;font-family:JCFHCE+Times;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:JCFHBD+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:JCFHBD+Times;color:#000000;} .ft31{font-size:16px;font-family:JCFHCE+Times;color:#000000;} .ft32{font-size:14px;font-family:JCFHCE+Times;color:#000000;} .ft33{font-size:14px;line-height:17px;font-family:JCFHBD+Times;color:#000000;} .ft34{font-size:16px;line-height:17px;font-family:JCFHCE+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:14px;font-family:JCFHBD+Times;color:#000000;} .ft41{font-size:16px;font-family:JCFHCE+Times;color:#000000;} .ft42{font-size:14px;font-family:JCFHCE+Times;color:#000000;} .ft43{font-size:14px;line-height:17px;font-family:JCFHBD+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft50{font-size:14px;font-family:JCFHBD+Times;color:#000000;} .ft51{font-size:16px;font-family:JCFHCE+Times;color:#000000;} .ft52{font-size:14px;font-family:JCFHCE+Times;color:#000000;} .ft53{font-size:14px;line-height:17px;font-family:JCFHBD+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft60{font-size:14px;font-family:JCFHBD+Times;color:#000000;} .ft61{font-size:16px;font-family:JCFHCE+Times;color:#000000;} .ft62{font-size:8px;font-family:JCFHBD+Times;color:#000000;} .ft63{font-size:14px;font-family:JCFHIE+Times;color:#000000;} .ft64{font-size:14px;font-family:JCFHCE+Times;color:#000000;} .ft65{font-size:14px;line-height:17px;font-family:JCFHBD+Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:655px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>F�rordning<br/>om PCB m.m.;</b></p> <p style="position:absolute;top:248px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 25 januari 2007.<b> </b></p> <p style="position:absolute;top:283px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver</p> <p style="position:absolute;top:281px;left:233px;white-space:nowrap" class="ft14">1 f�ljande.</p> <p style="position:absolute;top:328px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>Allm�nna best�mmelser</b></p> <p style="position:absolute;top:354px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:354px;left:118px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning inneh�ller best�mmelser om kontroll �ver f�rekom-</p> <p style="position:absolute;top:371px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft111">sten och hanteringen av PCB-produkter samt om inventering, avl�gsnande<br/>och<i><b> </b></i>bortskaffande av PCB-produkter och varor eller utrustning som inne-<br/>h�ller eller har f�rorenats med PCB-produkter. </p> <p style="position:absolute;top:424px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">F�r PCB-varor som �r avfall finns best�mmelser i avfallsf�rordningen</p> <p style="position:absolute;top:442px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft111">(2001:1063) och f�rordningen (2002:1060) om avfallsf�rbr�nning. F�r oljor<br/>som inneh�ller PCB finns ocks� best�mmelser i f�rordningen (1993:1268)<br/>om spillolja. </p> <p style="position:absolute;top:513px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>2 � </b>Best�mmelserna i denna f�rordning g�ller endast om motsvarande be-<br/>st�mmelser inte redan f�ljer av Europaparlamentets och r�dets f�rordning<br/>(EG) nr 850/2004 av den 29 april 2004 om l�nglivade organiska f�r-<br/>oreningar och om �ndring av direktiv 79/117/EEG</p> <p style="position:absolute;top:564px;left:377px;white-space:nowrap" class="ft14">2. </p> <p style="position:absolute;top:611px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>Definitioner </b></p> <p style="position:absolute;top:636px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:636px;left:118px;white-space:nowrap" class="ft10">Med PCB-produkt avses i denna f�rordning </p> <p style="position:absolute;top:654px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft111">1. polyklorerade bifenyler (PCB), <br/>2. polyklorerade terfenyler (PCT), <br/>3. monometyltetraklordifenylmetan, <br/>4. monometyldiklordifenylmetan, <br/>5. monometyldibromdifenylmetan, </p> <p style="position:absolute;top:765px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft113">1 Jfr r�dets direktiv 76/769/EEG av den 27 juli 1976 om tilln�rmning av medlems-<br/>staternas lagar och andra f�rfattningar om begr�nsning av anv�ndning och utsl�p-<br/>pande p� marknaden av vissa farliga �mnen och preparat (beredningar) (EGT L 262,<br/>27.9.1976, s. 201, Celex 31976L0769), senast �ndrat genom kommissionens direktiv<br/>2006/139/EG (EUT L 384, 29.12.2006, s. 94, Celex 32006L0139), samt r�dets direk-<br/>tiv 96/59/EG av den 16 september 1996 om bortskaffande av polyklorerade bifenyler<br/>och polyklorerade terfenyler (PCB/PCT) (EGT L 243, 24.9.1996, s. 31, Celex<br/>31996L0059). Se �ven Europaparlamentens och r�dets direktiv 98/34/EG av den 22<br/>juni 1998 om ett informationsf�rfarande betr�ffande tekniska standarder och f�re-<br/>skrifter (EGT L 204, 21.7.1998, s. 37, Celex 31998L0034), �ndrat genom Europa-<br/>parlamentets och r�dets direktiv 98/48/EG (EGT L 217, 5.8.1998, s. 18, Celex<br/>31998L0048).</p> <p style="position:absolute;top:919px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft17">2 EUT L 158, 30.4.2004, s. 7 (Celex 32004R0850).</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>SFS 2007:19</b></p> <p style="position:absolute;top:200px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft114">Utkom fr�n trycket<br/>den 6 februari 2007</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2007:19</b></p> <p style="position:absolute;top:50px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft20">6. varje blandning med en total halt av �mnena 15 �verstigande 0,0050</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft20">viktprocent (50 vikt-ppm), och</p> <p style="position:absolute;top:86px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft20">7. isolerv�tskor med en total halt av PCB �verstigande 0,0002 viktprocent</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft20">(2 vikt-ppm).</p> <p style="position:absolute;top:139px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>4 � </b>Med PCB-vara avses i denna f�rordning en PCB-produkt samt varje<br/>vara eller utrustning som inneh�ller, har inneh�llit eller har behandlats med<br/>en PCB-produkt. </p> <p style="position:absolute;top:192px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft20">Transformatorer, kondensatorer och beh�llare med rester av PCB-produk-</p> <p style="position:absolute;top:209px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft20">ter �r exempel p� s�dan utrustning som avses i f�rsta stycket.</p> <p style="position:absolute;top:244px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:244px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft20">En vara eller utrustning som �r av ett s�dant slag att den kan antas</p> <p style="position:absolute;top:262px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft23">inneh�lla eller ha inneh�llit en PCB-produkt skall vid till�mpningen av<br/>denna f�rordning anses som en PCB-vara, om det inte med h�nsyn till om-<br/>st�ndigheterna i det enskilda fallet finns godtagbara sk�l f�r en annan be-<br/>d�mning.</p> <p style="position:absolute;top:350px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft23"> <b>6 � </b>Med dekontaminering avses i denna f�rordning alla �tg�rder som g�r<br/>att utrustning, material eller flytande �mnen som �r f�rorenade av en PCB-<br/>produkt kan �teranv�ndas, �tervinnas eller bortskaffas under s�kra f�r-<br/>h�llanden. Dekontaminering kan inneb�ra utbyte av v�tskor genom att en<br/>v�tska som �r en PCB-produkt ers�tts med en l�mplig v�tska som inte �r en<br/>PCB-produkt.</p> <p style="position:absolute;top:484px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>F�rbud mot och villkor f�r viss hantering</b></p> <p style="position:absolute;top:509px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>7 � </b>En PCB-vara f�r inte tillverkas, bearbetas, saluf�ras, �verl�tas f�r an-<br/>v�ndning eller �teranv�ndas. </p> <p style="position:absolute;top:545px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft20">En PCB-vara f�r inte importeras fr�n eller exporteras till l�nder som inte</p> <p style="position:absolute;top:562px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft20">�r medlemmar i Europeiska unionen. </p> <p style="position:absolute;top:580px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft20">Naturv�rdsverket f�r i det enskilda fallet besluta hur en vara som importe-</p> <p style="position:absolute;top:598px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft20">rats i strid mot denna f�rordning skall hanteras.</p> <p style="position:absolute;top:633px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>8 � </b>En transformator eller en s�dan kondensator som har h�gre effekt �n<br/>tv� kilovoltampere (reaktivt) f�r inte anv�ndas om den inneh�ller en PCB-<br/>produkt.</p> <p style="position:absolute;top:703px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>9 � </b>En transformator f�r inte fyllas p� med en PCB-produkt.</p> <p style="position:absolute;top:739px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>10 � </b>En PCB-vara skall f�rvaras s� �tskild fr�n alla l�ttant�ndliga �mnen<br/>att brandrisk undviks.</p> <p style="position:absolute;top:801px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>Unders�knings- och anm�lningsplikt </b></p> <p style="position:absolute;top:827px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>11 � </b>Den som innehar en utrustning som inneh�ller eller kan antas inne-<br/>h�lla mer �n fem kubikdecimeter PCB-produkt skall omg�ende anm�la detta<br/>till Naturv�rdsverket. F�r en elektrisk kondensator skall gr�nsv�rdet fem<br/>kubikdecimeter PCB-produkt anses omfatta summan av de olika delar som<br/>ing�r i en fullst�ndig enhet. </p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:658px;white-space:nowrap" class="ft30">3</p> <p style="position:absolute;top:49px;left:550px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2007:19</b></p> <p style="position:absolute;top:50px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft30">Den som �r skyldig att g�ra anm�lan skall ocks� anm�la varje f�r�ndring i</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft30">sitt innehav till Naturv�rdsverket. </p> <p style="position:absolute;top:103px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>12 � </b>En anm�lan enligt 11 � skall inneh�lla uppgift om </p> <p style="position:absolute;top:121px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft33">1. innehavarens namn och adress, <br/>2. platsen d�r utrustningen finns samt en beskrivning av utrustningen,<br/>3. den m�ngd PCB-produkt som finns i utrustningen,<br/>4. datum f�r och slag av planerad eller p�g�ende �tg�rd s�som utbyte, be-</p> <p style="position:absolute;top:192px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft30">handling eller dekontaminering, och</p> <p style="position:absolute;top:209px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft30">5. datum f�r intyg som utf�rdats f�r den anm�lda utrustningen.</p> <p style="position:absolute;top:244px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>13 � </b>Naturv�rdsverket f�r meddela f�reskrifter om </p> <p style="position:absolute;top:262px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft30">1. n�r en utrustning skall antas inneh�lla mer �n fem kubikdecimeter</p> <p style="position:absolute;top:280px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft30">PCB-produkt, </p> <p style="position:absolute;top:297px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft30">2. skyldighet att n�rmare unders�ka f�rekomst av PCB-produkt i utrust-</p> <p style="position:absolute;top:315px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft30">ning som kan antas inneh�lla en s�dan produkt, och</p> <p style="position:absolute;top:333px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft30">3. fullg�rande av anm�lningsplikten enligt 11 och 12 ��.</p> <p style="position:absolute;top:378px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>Dekontaminering </b></p> <p style="position:absolute;top:403px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft33"><b>14 � </b>Den som avser att efter den 31 december 2010 inneha en utrustning<br/>som omfattas av anm�lningsplikt enligt 11 � skall se till att utrustningen<br/>innan dess har dekontaminerats p� s�tt som f�ljer av 15 �.</p> <p style="position:absolute;top:474px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft33"><b>15 � </b>En utrustning som omfattas av anm�lningsplikt enligt 11 � f�r dekon-<br/>tamineras genom att den PCB-produkt som finns i utrustningen byts ut, om </p> <p style="position:absolute;top:509px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft30">1. syftet med bytet �r att i den PCB-produkt som finns i utrustningen redu-</p> <p style="position:absolute;top:527px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft33">cera halten av de �mnen som anges i 3 � 15 till l�gre �n 0,0002 viktprocent<br/>(2 vikt-ppm) om det r�r sig om isolerolja och 0,0050 viktprocent (50 vikt-<br/>ppm) om det r�r sig om en annan PCB-produkt, </p> <p style="position:absolute;top:580px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft33">2. ers�ttningsprodukten inte �r en PCB-produkt f�re bytet, <br/>3. bytet medf�r m�rkbart mindre risker, <br/>4. bytet inte hindrar senare bortskaffande av PCB-produkterna, och <br/>5. den som utf�r bytet har tillst�nd att dekontaminera PCB-varor. <br/>Naturv�rdsverket f�r meddela n�rmare f�reskrifter om dekontaminering.</p> <p style="position:absolute;top:668px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft33">Fr�gor om tillst�nd att dekontaminera PCB-varor pr�vas av Naturv�rds-<br/>verket.</p> <p style="position:absolute;top:731px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>Inventering och avl�gsnande av PCB-produkter i byggnader och <br/>anl�ggningar</b></p> <p style="position:absolute;top:774px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft33"><b>16 �</b> Den som �ger en byggnad eller annan anl�ggning d�r fogmassa eller<br/>halkskyddad golvmassa kan ha anv�nts vid uppf�rande eller renovering �ren<br/>19561973 skall unders�ka om fogmassan eller golvmassan �r en PCB-<br/>produkt.</p> <p style="position:absolute;top:845px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft30">�garen skall senast den 30 juni 2008 till tillsynsmyndigheten redovisa</p> <p style="position:absolute;top:862px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft33">vilka inventerings�tg�rder som har vidtagits samt ange vilka �tg�rder som<br/>planeras f�r att s�kerst�lla att f�rekommande PCB-produkt, n�r den blir av-<br/>fall, sorteras ut och hanteras som farligt avfall. </p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft40">4</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>SFS 2007:19</b></p> <p style="position:absolute;top:50px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft43"><b>17 �</b> Den som �ger en industribyggnad som har uppf�rts eller renoverats<br/>�ren 19561973 d�r fogmassa eller halkskyddad golvmassa, som inneh�ller<br/>mer �n 0,050 viktprocent (500 vikt-ppm) av en s�dan PCB-produkt som<br/>anges i 3 � 15 eller en blandning av s�dana �mnen, har anv�nts skall se till<br/>att PCB-produkten avl�gsnas senast den 30 juni 2013. Med industribyggnad<br/>avses byggnad som �r indelad som industribyggnad enligt fastighets-<br/>taxeringslagen (1979:1152).</p> <p style="position:absolute;top:174px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft40">Den som �ger en annan byggnad �n som avses i f�rsta stycket eller en an-</p> <p style="position:absolute;top:192px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft43">nan anl�ggning som har uppf�rts eller renoverats �ren 19561969 d�r s�dan<br/>fogmassa eller golvmassa som anges i f�rsta stycket har anv�nts, skall se till<br/>att PCB-produkten avl�gsnas senast den 30 juni 2011. Om fog- eller golv-<br/>massan har anv�nts inomhus f�r den dock avl�gsnas senast den 30 juni 2013.</p> <p style="position:absolute;top:262px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft40">Den som �ger en annan byggnad �n som avses i f�rsta stycket eller en an-</p> <p style="position:absolute;top:280px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft43">nan anl�ggning som har uppf�rts eller renoverats �ren 19701973 d�r s�dan<br/>fogmassa eller golvmassa som anges i f�rsta stycket har anv�nts, skall se till<br/>att PCB-produkten avl�gsnas senast den 30 juni 2013. </p> <p style="position:absolute;top:333px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft40">Om en byggnad eller anl�ggning som omfattas av f�rstatredje styckena</p> <p style="position:absolute;top:350px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft43">skall byggas om eller renoveras under de n�rmast f�ljande �ren efter det att<br/>PCB-produkten skulle ha avl�gsnats enligt vad som f�ljer av f�rstatredje<br/>styckena f�r tillsynsmyndigheten medge att avl�gsnandet sker i samband<br/>med ombyggnaden eller renoveringen. </p> <p style="position:absolute;top:439px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft43"><b>18 �</b> Innan en �tg�rd enligt 17 � vidtas skall �garen anm�la �tg�rden till<br/>tillsynsmyndigheten. Anm�lan skall inneh�lla de uppgifter som tillsyns-<br/>myndigheten beh�ver f�r att bed�ma �tg�rdens effekt p� m�nniskors h�lsa<br/>och milj�n. Anm�lan skall g�ras senast tre veckor innan �tg�rden p�b�rjas.</p> <p style="position:absolute;top:527px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft43"><b>19 �</b> Best�mmelserna i 1618 �� skall inte till�mpas p� s�dana en- och<br/>tv�bostadshus och till dem h�rande komplementbyggnader som �gs av fy-<br/>siska personer eller d�dsbon och som �r indelade som sm�hus enligt fastig-<br/>hetstaxeringslagen (1979:1152).</p> <p style="position:absolute;top:615px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft43"><b>20 �</b> Naturv�rdsverket f�r meddela f�reskrifter om hur en PCB-produkt<br/>skall avl�gsnas.</p> <p style="position:absolute;top:678px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>Bortskaffande </b></p> <p style="position:absolute;top:703px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft43"><b>21 �</b> En PCB-vara som �r avfall skall genast �verl�mnas f�r bortskaffande<br/>enligt avfallsf�rordningen (2001:1063). Det som �r f�reskrivet d�r om PCB<br/>skall ocks� till�mpas i fr�ga om PCB-produkter. </p> <p style="position:absolute;top:756px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft40">Vid bortskaffande av en PCB-vara f�r endast de bortskaffningsf�r-</p> <p style="position:absolute;top:774px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft43">faranden till�mpas som i bilaga 5 till avfallsf�rordningen (2001:1063) be-<br/>tecknas D 9 eller D 10. </p> <p style="position:absolute;top:809px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft40">Best�mmelser om f�rbr�nning finns i f�rordningen (2002:1060) om av-</p> <p style="position:absolute;top:827px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft43">fallsf�rbr�nning. Det som �r f�reskrivet d�r om PCB skall ocks� till�mpas i<br/>fr�ga om PCB-produkter. Andra bortskaffningsf�rfaranden f�r till�mpas en-<br/>dast om de i j�mf�relse med f�rbr�nning har likv�rdiga milj�m�ssiga s�ker-<br/>hetskrav och f�ljer kvalificerade tekniska krav med b�sta m�jliga teknik. </p> </div> <div id="page5-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:658px;white-space:nowrap" class="ft50">5</p> <p style="position:absolute;top:49px;left:550px;white-space:nowrap" class="ft51"><b>SFS 2007:19</b></p> <p style="position:absolute;top:50px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft53"><b>22 �</b> Naturv�rdsverket f�r meddela n�rmare f�reskrifter om till�mpning av<br/>bortskaffningsf�rfarandena. </p> <p style="position:absolute;top:103px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft53"><b>23 �</b> Den som bortskaffar PCB-varor skall f�ra ett register �ver de PCB-<br/>varor som bortskaffas. Av registret skall varornas m�ngd, ursprung, art och<br/>inneh�ll av PCB-produkt framg�. Registret skall vara tillg�ngligt f�r allm�n-<br/>heten. </p> <p style="position:absolute;top:174px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft50">Den som bortskaffar PCB-varor skall utf�rda ett mottagningsbevis f�r de</p> <p style="position:absolute;top:192px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft53">PCB-varor som tas emot f�r bortskaffande. Av beviset skall de mottagna va-<br/>rornas m�ngd, art och inneh�ll av PCB-produkt framg�. Beviset skall l�mnas<br/>till den som �verl�mnat varorna f�r bortskaffande. </p> <p style="position:absolute;top:244px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft50">Det som s�gs i f�rsta och andra styckena g�ller inte om motsvarande f�r-</p> <p style="position:absolute;top:262px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft53">pliktelser f�ljer av avfallsf�rordningen (2001:1063) eller av best�mmelser<br/>som meddelats med st�d av den f�rordningen eller motsvarande �ldre be-<br/>st�mmelser. </p> <p style="position:absolute;top:333px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft53"><b>24 � </b> Den som har tagit emot PCB-varor f�r bortskaffande enligt denna f�r-<br/>ordning skall se till att varorna skaffas bort utan dr�jsm�l. </p> <p style="position:absolute;top:395px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft51"><b>M�rkning </b></p> <p style="position:absolute;top:421px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft53"><b>25 �</b> Den som innehar en PCB-produkt eller utrustning som inneh�ller<br/>eller kan antas inneh�lla en PCB-produkt skall se till att produkten eller ut-<br/>rustningen �r tydligt m�rkt med uppgift om att den inneh�ller en PCB-<br/>produkt. S�dan m�rkning skall ocks� finnas p� en f�rpackning eller annat<br/>emballage till produkten eller utrustningen.</p> <p style="position:absolute;top:509px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft50">Om en utrustning omfattas av anm�lningsplikt enligt 11 � skall �ven d�r-</p> <p style="position:absolute;top:527px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft53">rarna till den lokal d�r utrustningen f�rvaras vara m�rkta med uppgift om att<br/>det d�r finns en PCB-produkt.</p> <p style="position:absolute;top:562px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft50">Det som s�gs i f�rsta och andra styckena g�ller inte fogmassa eller halk-</p> <p style="position:absolute;top:580px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft50">skyddad golvmassa som anv�nts i byggnader eller andra anl�ggningar. </p> <p style="position:absolute;top:615px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft53"><b>26 �</b> Efter ett byte som avses i 15 � skall utrustningen vara m�rkt p� det<br/>s�tt som anges i bilagan till denna f�rordning.</p> <p style="position:absolute;top:678px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft51"><b>Tillsyn, ansvar och �verklagande </b></p> <p style="position:absolute;top:703px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>27 �</b></p> <p style="position:absolute;top:703px;left:125px;white-space:nowrap" class="ft50">I f�rordningen (1998:900) om tillsyn enligt milj�balken och f�rord-</p> <p style="position:absolute;top:721px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft53">ningen (1998:940) om avgifter f�r pr�vning och tillsyn enligt milj�balken<br/>finns best�mmelser om tillsyn och avgifter.</p> <p style="position:absolute;top:774px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>28 �</b></p> <p style="position:absolute;top:774px;left:125px;white-space:nowrap" class="ft50">I 29 kap. milj�balken finns best�mmelser om straff och f�rverkande.</p> <p style="position:absolute;top:809px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>29 �</b></p> <p style="position:absolute;top:809px;left:125px;white-space:nowrap" class="ft50">I 19 kap. 1 � milj�balken finns best�mmelser om �verklagande. </p> <p style="position:absolute;top:854px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft51"><b>Uppdatering av vissa uppgifter</b></p> <p style="position:absolute;top:880px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>30 �</b> Naturv�rdsverket skall se till att det finns </p> <p style="position:absolute;top:898px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft50">1. f�rteckningar �ver utrustning som omfattas av anm�lningsplikt enligt</p> <p style="position:absolute;top:915px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft50">11 � och med den information som avses i 12 �,</p> </div> <div id="page6-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft60">6</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft61"><b>SFS 2007:19</b></p> <p style="position:absolute;top:941px;left:498px;white-space:nowrap" class="ft62">Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:951px;left:505px;white-space:nowrap" class="ft62">Elanders Gotab, Stockholm 2007</p> <p style="position:absolute;top:50px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft60">2. en plan f�r dekontaminering och bortskaffande av utrustning som f�r-</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft60">tecknats enligt 1 och av den PCB-produkt som utrustningen inneh�ller, och</p> <p style="position:absolute;top:86px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft60">3. ett �tg�rdsprogram f�r insamling och senare bortskaffande av s�dana</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft60">PCB-varor som inte omfattas av anm�lningsplikt enligt 11 �. </p> <p style="position:absolute;top:121px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft60">Naturv�rdsverket skall regelbundet uppdatera s�dana f�rteckningar som</p> <p style="position:absolute;top:139px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft60">avses i f�rsta stycket 1. </p> <p style="position:absolute;top:175px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft60">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 mars 2007, d� f�rordningen</p> <p style="position:absolute;top:192px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft65">(1985:837) om PCB m.m. och f�rordningen (1998:122) om bortskaffande av<br/>PCB m.m. skall upph�ra att g�lla. </p> <p style="position:absolute;top:245px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft60">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:281px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft60">ANDREAS CARLGREN</p> <p style="position:absolute;top:298px;left:404px;white-space:nowrap" class="ft65">Egon Abresparr<br/>(Milj�departementet)</p> <p style="position:absolute;top:373px;left:577px;white-space:nowrap" class="ft63"><i>Bilaga</i></p> <p style="position:absolute;top:402px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft61"><b>M�rkning av dekontaminerad utrustning enligt 26 � </b></p> <p style="position:absolute;top:428px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft65">Varje f�rem�l i den dekontaminerade utrustningen skall tydligt m�rkas med<br/>best�ndig text p� svenska som skall utformas enligt f�ljande. </p> <p style="position:absolute;top:771px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft60"> </p> <p style="position:absolute;top:507px;left:272px;white-space:nowrap" class="ft64"><b>DEKONTAMINERAD UTRUSTNING</b></p> <p style="position:absolute;top:525px;left:314px;white-space:nowrap" class="ft64"><b>SOM INNEH�LLIT PCB</b></p> <p style="position:absolute;top:559px;left:192px;white-space:nowrap" class="ft60"> V�tska som har inneh�llit PCB har ersatts: </p> <p style="position:absolute;top:589px;left:192px;white-space:nowrap" class="ft60">  med&&&&&&&&&&&&...(namn p� ers�ttning) </p> <p style="position:absolute;top:614px;left:192px;white-space:nowrap" class="ft60">  den&&&&&&&&&&&&&(datum) </p> <p style="position:absolute;top:640px;left:192px;white-space:nowrap" class="ft60">  av&&&&&&&&&&&&&..(f�retag). </p> <p style="position:absolute;top:670px;left:192px;white-space:nowrap" class="ft60"> Koncentration av PCB i </p> <p style="position:absolute;top:695px;left:192px;white-space:nowrap" class="ft60">  den gamla v�tskan&&&&&&&&&..viktprocent </p> <p style="position:absolute;top:721px;left:192px;white-space:nowrap" class="ft60">  den nya v�tskan&&&&&&&&&&..viktprocent.</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om PCB m.m.;

utf�rdad den 25 januari 2007.

Regeringen f�reskriver

1 f�ljande.

Allm�nna best�mmelser

1 �

Denna f�rordning inneh�ller best�mmelser om kontroll �ver f�rekom-

sten och hanteringen av PCB-produkter samt om inventering, avl�gsnande
och bortskaffande av PCB-produkter och varor eller utrustning som inne-
h�ller eller har f�rorenats med PCB-produkter.

F�r PCB-varor som �r avfall finns best�mmelser i avfallsf�rordningen

(2001:1063) och f�rordningen (2002:1060) om avfallsf�rbr�nning. F�r oljor
som inneh�ller PCB finns ocks� best�mmelser i f�rordningen (1993:1268)
om spillolja.

2 � Best�mmelserna i denna f�rordning g�ller endast om motsvarande be-
st�mmelser inte redan f�ljer av Europaparlamentets och r�dets f�rordning
(EG) nr 850/2004 av den 29 april 2004 om l�nglivade organiska f�r-
oreningar och om �ndring av direktiv 79/117/EEG

2.

Definitioner

3 �

Med PCB-produkt avses i denna f�rordning

1. polyklorerade bifenyler (PCB),
2. polyklorerade terfenyler (PCT),
3. monometyltetraklordifenylmetan,
4. monometyldiklordifenylmetan,
5. monometyldibromdifenylmetan,

1 Jfr r�dets direktiv 76/769/EEG av den 27 juli 1976 om tilln�rmning av medlems-
staternas lagar och andra f�rfattningar om begr�nsning av anv�ndning och utsl�p-
pande p� marknaden av vissa farliga �mnen och preparat (beredningar) (EGT L 262,
27.9.1976, s. 201, Celex 31976L0769), senast �ndrat genom kommissionens direktiv
2006/139/EG (EUT L 384, 29.12.2006, s. 94, Celex 32006L0139), samt r�dets direk-
tiv 96/59/EG av den 16 september 1996 om bortskaffande av polyklorerade bifenyler
och polyklorerade terfenyler (PCB/PCT) (EGT L 243, 24.9.1996, s. 31, Celex
31996L0059). Se �ven Europaparlamentens och r�dets direktiv 98/34/EG av den 22
juni 1998 om ett informationsf�rfarande betr�ffande tekniska standarder och f�re-
skrifter (EGT L 204, 21.7.1998, s. 37, Celex 31998L0034), �ndrat genom Europa-
parlamentets och r�dets direktiv 98/48/EG (EGT L 217, 5.8.1998, s. 18, Celex
31998L0048).

2 EUT L 158, 30.4.2004, s. 7 (Celex 32004R0850).

SFS 2007:19

Utkom fr�n trycket
den 6 februari 2007

background image

2

SFS 2007:19

6. varje blandning med en total halt av �mnena 15 �verstigande 0,0050

viktprocent (50 vikt-ppm), och

7. isolerv�tskor med en total halt av PCB �verstigande 0,0002 viktprocent

(2 vikt-ppm).

4 � Med PCB-vara avses i denna f�rordning en PCB-produkt samt varje
vara eller utrustning som inneh�ller, har inneh�llit eller har behandlats med
en PCB-produkt.

Transformatorer, kondensatorer och beh�llare med rester av PCB-produk-

ter �r exempel p� s�dan utrustning som avses i f�rsta stycket.

5 �

En vara eller utrustning som �r av ett s�dant slag att den kan antas

inneh�lla eller ha inneh�llit en PCB-produkt skall vid till�mpningen av
denna f�rordning anses som en PCB-vara, om det inte med h�nsyn till om-
st�ndigheterna i det enskilda fallet finns godtagbara sk�l f�r en annan be-
d�mning.

6 � Med dekontaminering avses i denna f�rordning alla �tg�rder som g�r
att utrustning, material eller flytande �mnen som �r f�rorenade av en PCB-
produkt kan �teranv�ndas, �tervinnas eller bortskaffas under s�kra f�r-
h�llanden. Dekontaminering kan inneb�ra utbyte av v�tskor genom att en
v�tska som �r en PCB-produkt ers�tts med en l�mplig v�tska som inte �r en
PCB-produkt.

F�rbud mot och villkor f�r viss hantering

7 � En PCB-vara f�r inte tillverkas, bearbetas, saluf�ras, �verl�tas f�r an-
v�ndning eller �teranv�ndas.

En PCB-vara f�r inte importeras fr�n eller exporteras till l�nder som inte

�r medlemmar i Europeiska unionen.

Naturv�rdsverket f�r i det enskilda fallet besluta hur en vara som importe-

rats i strid mot denna f�rordning skall hanteras.

8 � En transformator eller en s�dan kondensator som har h�gre effekt �n
tv� kilovoltampere (reaktivt) f�r inte anv�ndas om den inneh�ller en PCB-
produkt.

9 � En transformator f�r inte fyllas p� med en PCB-produkt.

10 � En PCB-vara skall f�rvaras s� �tskild fr�n alla l�ttant�ndliga �mnen
att brandrisk undviks.

Unders�knings- och anm�lningsplikt

11 � Den som innehar en utrustning som inneh�ller eller kan antas inne-
h�lla mer �n fem kubikdecimeter PCB-produkt skall omg�ende anm�la detta
till Naturv�rdsverket. F�r en elektrisk kondensator skall gr�nsv�rdet fem
kubikdecimeter PCB-produkt anses omfatta summan av de olika delar som
ing�r i en fullst�ndig enhet.

background image

3

SFS 2007:19

Den som �r skyldig att g�ra anm�lan skall ocks� anm�la varje f�r�ndring i

sitt innehav till Naturv�rdsverket.

12 � En anm�lan enligt 11 � skall inneh�lla uppgift om

1. innehavarens namn och adress,
2. platsen d�r utrustningen finns samt en beskrivning av utrustningen,
3. den m�ngd PCB-produkt som finns i utrustningen,
4. datum f�r och slag av planerad eller p�g�ende �tg�rd s�som utbyte, be-

handling eller dekontaminering, och

5. datum f�r intyg som utf�rdats f�r den anm�lda utrustningen.

13 � Naturv�rdsverket f�r meddela f�reskrifter om

1. n�r en utrustning skall antas inneh�lla mer �n fem kubikdecimeter

PCB-produkt,

2. skyldighet att n�rmare unders�ka f�rekomst av PCB-produkt i utrust-

ning som kan antas inneh�lla en s�dan produkt, och

3. fullg�rande av anm�lningsplikten enligt 11 och 12 ��.

Dekontaminering

14 � Den som avser att efter den 31 december 2010 inneha en utrustning
som omfattas av anm�lningsplikt enligt 11 � skall se till att utrustningen
innan dess har dekontaminerats p� s�tt som f�ljer av 15 �.

15 � En utrustning som omfattas av anm�lningsplikt enligt 11 � f�r dekon-
tamineras genom att den PCB-produkt som finns i utrustningen byts ut, om

1. syftet med bytet �r att i den PCB-produkt som finns i utrustningen redu-

cera halten av de �mnen som anges i 3 � 15 till l�gre �n 0,0002 viktprocent
(2 vikt-ppm) om det r�r sig om isolerolja och 0,0050 viktprocent (50 vikt-
ppm) om det r�r sig om en annan PCB-produkt,

2. ers�ttningsprodukten inte �r en PCB-produkt f�re bytet,
3. bytet medf�r m�rkbart mindre risker,
4. bytet inte hindrar senare bortskaffande av PCB-produkterna, och
5. den som utf�r bytet har tillst�nd att dekontaminera PCB-varor.
Naturv�rdsverket f�r meddela n�rmare f�reskrifter om dekontaminering.

Fr�gor om tillst�nd att dekontaminera PCB-varor pr�vas av Naturv�rds-
verket.

Inventering och avl�gsnande av PCB-produkter i byggnader och
anl�ggningar

16 � Den som �ger en byggnad eller annan anl�ggning d�r fogmassa eller
halkskyddad golvmassa kan ha anv�nts vid uppf�rande eller renovering �ren
19561973 skall unders�ka om fogmassan eller golvmassan �r en PCB-
produkt.

�garen skall senast den 30 juni 2008 till tillsynsmyndigheten redovisa

vilka inventerings�tg�rder som har vidtagits samt ange vilka �tg�rder som
planeras f�r att s�kerst�lla att f�rekommande PCB-produkt, n�r den blir av-
fall, sorteras ut och hanteras som farligt avfall.

background image

4

SFS 2007:19

17 � Den som �ger en industribyggnad som har uppf�rts eller renoverats
�ren 19561973 d�r fogmassa eller halkskyddad golvmassa, som inneh�ller
mer �n 0,050 viktprocent (500 vikt-ppm) av en s�dan PCB-produkt som
anges i 3 � 15 eller en blandning av s�dana �mnen, har anv�nts skall se till
att PCB-produkten avl�gsnas senast den 30 juni 2013. Med industribyggnad
avses byggnad som �r indelad som industribyggnad enligt fastighets-
taxeringslagen (1979:1152).

Den som �ger en annan byggnad �n som avses i f�rsta stycket eller en an-

nan anl�ggning som har uppf�rts eller renoverats �ren 19561969 d�r s�dan
fogmassa eller golvmassa som anges i f�rsta stycket har anv�nts, skall se till
att PCB-produkten avl�gsnas senast den 30 juni 2011. Om fog- eller golv-
massan har anv�nts inomhus f�r den dock avl�gsnas senast den 30 juni 2013.

Den som �ger en annan byggnad �n som avses i f�rsta stycket eller en an-

nan anl�ggning som har uppf�rts eller renoverats �ren 19701973 d�r s�dan
fogmassa eller golvmassa som anges i f�rsta stycket har anv�nts, skall se till
att PCB-produkten avl�gsnas senast den 30 juni 2013.

Om en byggnad eller anl�ggning som omfattas av f�rstatredje styckena

skall byggas om eller renoveras under de n�rmast f�ljande �ren efter det att
PCB-produkten skulle ha avl�gsnats enligt vad som f�ljer av f�rstatredje
styckena f�r tillsynsmyndigheten medge att avl�gsnandet sker i samband
med ombyggnaden eller renoveringen.

18 � Innan en �tg�rd enligt 17 � vidtas skall �garen anm�la �tg�rden till
tillsynsmyndigheten. Anm�lan skall inneh�lla de uppgifter som tillsyns-
myndigheten beh�ver f�r att bed�ma �tg�rdens effekt p� m�nniskors h�lsa
och milj�n. Anm�lan skall g�ras senast tre veckor innan �tg�rden p�b�rjas.

19 � Best�mmelserna i 1618 �� skall inte till�mpas p� s�dana en- och
tv�bostadshus och till dem h�rande komplementbyggnader som �gs av fy-
siska personer eller d�dsbon och som �r indelade som sm�hus enligt fastig-
hetstaxeringslagen (1979:1152).

20 � Naturv�rdsverket f�r meddela f�reskrifter om hur en PCB-produkt
skall avl�gsnas.

Bortskaffande

21 � En PCB-vara som �r avfall skall genast �verl�mnas f�r bortskaffande
enligt avfallsf�rordningen (2001:1063). Det som �r f�reskrivet d�r om PCB
skall ocks� till�mpas i fr�ga om PCB-produkter.

Vid bortskaffande av en PCB-vara f�r endast de bortskaffningsf�r-

faranden till�mpas som i bilaga 5 till avfallsf�rordningen (2001:1063) be-
tecknas D 9 eller D 10.

Best�mmelser om f�rbr�nning finns i f�rordningen (2002:1060) om av-

fallsf�rbr�nning. Det som �r f�reskrivet d�r om PCB skall ocks� till�mpas i
fr�ga om PCB-produkter. Andra bortskaffningsf�rfaranden f�r till�mpas en-
dast om de i j�mf�relse med f�rbr�nning har likv�rdiga milj�m�ssiga s�ker-
hetskrav och f�ljer kvalificerade tekniska krav med b�sta m�jliga teknik.

background image

5

SFS 2007:19

22 � Naturv�rdsverket f�r meddela n�rmare f�reskrifter om till�mpning av
bortskaffningsf�rfarandena.

23 � Den som bortskaffar PCB-varor skall f�ra ett register �ver de PCB-
varor som bortskaffas. Av registret skall varornas m�ngd, ursprung, art och
inneh�ll av PCB-produkt framg�. Registret skall vara tillg�ngligt f�r allm�n-
heten.

Den som bortskaffar PCB-varor skall utf�rda ett mottagningsbevis f�r de

PCB-varor som tas emot f�r bortskaffande. Av beviset skall de mottagna va-
rornas m�ngd, art och inneh�ll av PCB-produkt framg�. Beviset skall l�mnas
till den som �verl�mnat varorna f�r bortskaffande.

Det som s�gs i f�rsta och andra styckena g�ller inte om motsvarande f�r-

pliktelser f�ljer av avfallsf�rordningen (2001:1063) eller av best�mmelser
som meddelats med st�d av den f�rordningen eller motsvarande �ldre be-
st�mmelser.

24 � Den som har tagit emot PCB-varor f�r bortskaffande enligt denna f�r-
ordning skall se till att varorna skaffas bort utan dr�jsm�l.

M�rkning

25 � Den som innehar en PCB-produkt eller utrustning som inneh�ller
eller kan antas inneh�lla en PCB-produkt skall se till att produkten eller ut-
rustningen �r tydligt m�rkt med uppgift om att den inneh�ller en PCB-
produkt. S�dan m�rkning skall ocks� finnas p� en f�rpackning eller annat
emballage till produkten eller utrustningen.

Om en utrustning omfattas av anm�lningsplikt enligt 11 � skall �ven d�r-

rarna till den lokal d�r utrustningen f�rvaras vara m�rkta med uppgift om att
det d�r finns en PCB-produkt.

Det som s�gs i f�rsta och andra styckena g�ller inte fogmassa eller halk-

skyddad golvmassa som anv�nts i byggnader eller andra anl�ggningar.

26 � Efter ett byte som avses i 15 � skall utrustningen vara m�rkt p� det
s�tt som anges i bilagan till denna f�rordning.

Tillsyn, ansvar och �verklagande

27 �

I f�rordningen (1998:900) om tillsyn enligt milj�balken och f�rord-

ningen (1998:940) om avgifter f�r pr�vning och tillsyn enligt milj�balken
finns best�mmelser om tillsyn och avgifter.

28 �

I 29 kap. milj�balken finns best�mmelser om straff och f�rverkande.

29 �

I 19 kap. 1 � milj�balken finns best�mmelser om �verklagande.

Uppdatering av vissa uppgifter

30 � Naturv�rdsverket skall se till att det finns

1. f�rteckningar �ver utrustning som omfattas av anm�lningsplikt enligt

11 � och med den information som avses i 12 �,

background image

6

SFS 2007:19

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2007

2. en plan f�r dekontaminering och bortskaffande av utrustning som f�r-

tecknats enligt 1 och av den PCB-produkt som utrustningen inneh�ller, och

3. ett �tg�rdsprogram f�r insamling och senare bortskaffande av s�dana

PCB-varor som inte omfattas av anm�lningsplikt enligt 11 �.

Naturv�rdsverket skall regelbundet uppdatera s�dana f�rteckningar som

avses i f�rsta stycket 1.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 mars 2007, d� f�rordningen

(1985:837) om PCB m.m. och f�rordningen (1998:122) om bortskaffande av
PCB m.m. skall upph�ra att g�lla.

P� regeringens v�gnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Milj�departementet)

Bilaga

M�rkning av dekontaminerad utrustning enligt 26 �

Varje f�rem�l i den dekontaminerade utrustningen skall tydligt m�rkas med
best�ndig text p� svenska som skall utformas enligt f�ljande.

DEKONTAMINERAD UTRUSTNING

SOM INNEH�LLIT PCB

V�tska som har inneh�llit PCB har ersatts:

 med&&&&&&&&&&&&...(namn p� ers�ttning)

 den&&&&&&&&&&&&&(datum)

 av&&&&&&&&&&&&&..(f�retag).

Koncentration av PCB i

 den gamla v�tskan&&&&&&&&&..viktprocent

 den nya v�tskan&&&&&&&&&&..viktprocent.

;