SFS 2007:19 Förordning om PCB m.m.

070019.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om PCB m.m.;

utfärdad den 25 januari 2007.

Regeringen föreskriver

1 följande.

Allmänna bestämmelser

1 §

Denna förordning innehåller bestämmelser om kontroll över förekom-

sten och hanteringen av PCB-produkter samt om inventering, avlägsnande
och bortskaffande av PCB-produkter och varor eller utrustning som inne-
håller eller har förorenats med PCB-produkter.

För PCB-varor som är avfall finns bestämmelser i avfallsförordningen

(2001:1063) och förordningen (2002:1060) om avfallsförbränning. För oljor
som innehåller PCB finns också bestämmelser i förordningen (1993:1268)
om spillolja.

2 § Bestämmelserna i denna förordning gäller endast om motsvarande be-
stämmelser inte redan följer av Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 850/2004 av den 29 april 2004 om långlivade organiska för-
oreningar och om ändring av direktiv 79/117/EEG

2.

Definitioner

3 §

Med PCB-produkt avses i denna förordning

1. polyklorerade bifenyler (PCB),
2. polyklorerade terfenyler (PCT),
3. monometyltetraklordifenylmetan,
4. monometyldiklordifenylmetan,
5. monometyldibromdifenylmetan,

1 Jfr rådets direktiv 76/769/EEG av den 27 juli 1976 om tillnärmning av medlems-
staternas lagar och andra författningar om begränsning av användning och utsläp-
pande på marknaden av vissa farliga ämnen och preparat (beredningar) (EGT L 262,
27.9.1976, s. 201, Celex 31976L0769), senast ändrat genom kommissionens direktiv
2006/139/EG (EUT L 384, 29.12.2006, s. 94, Celex 32006L0139), samt rådets direk-
tiv 96/59/EG av den 16 september 1996 om bortskaffande av polyklorerade bifenyler
och polyklorerade terfenyler (PCB/PCT) (EGT L 243, 24.9.1996, s. 31, Celex
31996L0059). Se även Europaparlamentens och rådets direktiv 98/34/EG av den 22
juni 1998 om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och före-
skrifter (EGT L 204, 21.7.1998, s. 37, Celex 31998L0034), ändrat genom Europa-
parlamentets och rådets direktiv 98/48/EG (EGT L 217, 5.8.1998, s. 18, Celex
31998L0048).

2 EUT L 158, 30.4.2004, s. 7 (Celex 32004R0850).

SFS 2007:19

Utkom från trycket
den 6 februari 2007

background image

2

SFS 2007:19

6. varje blandning med en total halt av ämnena 1�5 överstigande 0,0050

viktprocent (50 vikt-ppm), och

7. isolervätskor med en total halt av PCB överstigande 0,0002 viktprocent

(2 vikt-ppm).

4 § Med PCB-vara avses i denna förordning en PCB-produkt samt varje
vara eller utrustning som innehåller, har innehållit eller har behandlats med
en PCB-produkt.

Transformatorer, kondensatorer och behållare med rester av PCB-produk-

ter är exempel på sådan utrustning som avses i första stycket.

5 §

En vara eller utrustning som är av ett sådant slag att den kan antas

innehålla eller ha innehållit en PCB-produkt skall vid tillämpningen av
denna förordning anses som en PCB-vara, om det inte med hänsyn till om-
ständigheterna i det enskilda fallet finns godtagbara skäl för en annan be-
dömning.

6 § Med dekontaminering avses i denna förordning alla åtgärder som gör
att utrustning, material eller flytande ämnen som är förorenade av en PCB-
produkt kan återanvändas, återvinnas eller bortskaffas under säkra för-
hållanden. Dekontaminering kan innebära utbyte av vätskor genom att en
vätska som är en PCB-produkt ersätts med en lämplig vätska som inte är en
PCB-produkt.

Förbud mot och villkor för viss hantering

7 § En PCB-vara får inte tillverkas, bearbetas, saluföras, överlåtas för an-
vändning eller återanvändas.

En PCB-vara får inte importeras från eller exporteras till länder som inte

är medlemmar i Europeiska unionen.

Naturvårdsverket får i det enskilda fallet besluta hur en vara som importe-

rats i strid mot denna förordning skall hanteras.

8 § En transformator eller en sådan kondensator som har högre effekt än
två kilovoltampere (reaktivt) får inte användas om den innehåller en PCB-
produkt.

9 § En transformator får inte fyllas på med en PCB-produkt.

10 § En PCB-vara skall förvaras så åtskild från alla lättantändliga ämnen
att brandrisk undviks.

Undersöknings- och anmälningsplikt

11 § Den som innehar en utrustning som innehåller eller kan antas inne-
hålla mer än fem kubikdecimeter PCB-produkt skall omgående anmäla detta
till Naturvårdsverket. För en elektrisk kondensator skall gränsvärdet fem
kubikdecimeter PCB-produkt anses omfatta summan av de olika delar som
ingår i en fullständig enhet.

background image

3

SFS 2007:19

Den som är skyldig att göra anmälan skall också anmäla varje förändring i

sitt innehav till Naturvårdsverket.

12 § En anmälan enligt 11 § skall innehålla uppgift om

1. innehavarens namn och adress,
2. platsen där utrustningen finns samt en beskrivning av utrustningen,
3. den mängd PCB-produkt som finns i utrustningen,
4. datum för och slag av planerad eller pågående åtgärd såsom utbyte, be-

handling eller dekontaminering, och

5. datum för intyg som utfärdats för den anmälda utrustningen.

13 § Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om

1. när en utrustning skall antas innehålla mer än fem kubikdecimeter

PCB-produkt,

2. skyldighet att närmare undersöka förekomst av PCB-produkt i utrust-

ning som kan antas innehålla en sådan produkt, och

3. fullgörande av anmälningsplikten enligt 11 och 12 §§.

Dekontaminering

14 § Den som avser att efter den 31 december 2010 inneha en utrustning
som omfattas av anmälningsplikt enligt 11 § skall se till att utrustningen
innan dess har dekontaminerats på sätt som följer av 15 §.

15 § En utrustning som omfattas av anmälningsplikt enligt 11 § får dekon-
tamineras genom att den PCB-produkt som finns i utrustningen byts ut, om

1. syftet med bytet är att i den PCB-produkt som finns i utrustningen redu-

cera halten av de ämnen som anges i 3 § 1�5 till lägre än 0,0002 viktprocent
(2 vikt-ppm) om det rör sig om isolerolja och 0,0050 viktprocent (50 vikt-
ppm) om det rör sig om en annan PCB-produkt,

2. ersättningsprodukten inte är en PCB-produkt före bytet,
3. bytet medför märkbart mindre risker,
4. bytet inte hindrar senare bortskaffande av PCB-produkterna, och
5. den som utför bytet har tillstånd att dekontaminera PCB-varor.
Naturvårdsverket får meddela närmare föreskrifter om dekontaminering.

Frågor om tillstånd att dekontaminera PCB-varor prövas av Naturvårds-
verket.

Inventering och avlägsnande av PCB-produkter i byggnader och
anläggningar

16 § Den som äger en byggnad eller annan anläggning där fogmassa eller
halkskyddad golvmassa kan ha använts vid uppförande eller renovering åren
1956�1973 skall undersöka om fogmassan eller golvmassan är en PCB-
produkt.

�garen skall senast den 30 juni 2008 till tillsynsmyndigheten redovisa

vilka inventeringsåtgärder som har vidtagits samt ange vilka åtgärder som
planeras för att säkerställa att förekommande PCB-produkt, när den blir av-
fall, sorteras ut och hanteras som farligt avfall.

background image

4

SFS 2007:19

17 § Den som äger en industribyggnad som har uppförts eller renoverats
åren 1956�1973 där fogmassa eller halkskyddad golvmassa, som innehåller
mer än 0,050 viktprocent (500 vikt-ppm) av en sådan PCB-produkt som
anges i 3 § 1�5 eller en blandning av sådana ämnen, har använts skall se till
att PCB-produkten avlägsnas senast den 30 juni 2013. Med industribyggnad
avses byggnad som är indelad som industribyggnad enligt fastighets-
taxeringslagen (1979:1152).

Den som äger en annan byggnad än som avses i första stycket eller en an-

nan anläggning som har uppförts eller renoverats åren 1956�1969 där sådan
fogmassa eller golvmassa som anges i första stycket har använts, skall se till
att PCB-produkten avlägsnas senast den 30 juni 2011. Om fog- eller golv-
massan har använts inomhus får den dock avlägsnas senast den 30 juni 2013.

Den som äger en annan byggnad än som avses i första stycket eller en an-

nan anläggning som har uppförts eller renoverats åren 1970�1973 där sådan
fogmassa eller golvmassa som anges i första stycket har använts, skall se till
att PCB-produkten avlägsnas senast den 30 juni 2013.

Om en byggnad eller anläggning som omfattas av första�tredje styckena

skall byggas om eller renoveras under de närmast följande åren efter det att
PCB-produkten skulle ha avlägsnats enligt vad som följer av första�tredje
styckena får tillsynsmyndigheten medge att avlägsnandet sker i samband
med ombyggnaden eller renoveringen.

18 § Innan en åtgärd enligt 17 § vidtas skall ägaren anmäla åtgärden till
tillsynsmyndigheten. Anmälan skall innehålla de uppgifter som tillsyns-
myndigheten behöver för att bedöma åtgärdens effekt på människors hälsa
och miljön. Anmälan skall göras senast tre veckor innan åtgärden påbörjas.

19 § Bestämmelserna i 16�18 §§ skall inte tillämpas på sådana en- och
tvåbostadshus och till dem hörande komplementbyggnader som ägs av fy-
siska personer eller dödsbon och som är indelade som småhus enligt fastig-
hetstaxeringslagen (1979:1152).

20 § Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om hur en PCB-produkt
skall avlägsnas.

Bortskaffande

21 § En PCB-vara som är avfall skall genast överlämnas för bortskaffande
enligt avfallsförordningen (2001:1063). Det som är föreskrivet där om PCB
skall också tillämpas i fråga om PCB-produkter.

Vid bortskaffande av en PCB-vara får endast de bortskaffningsför-

faranden tillämpas som i bilaga 5 till avfallsförordningen (2001:1063) be-
tecknas D 9 eller D 10.

Bestämmelser om förbränning finns i förordningen (2002:1060) om av-

fallsförbränning. Det som är föreskrivet där om PCB skall också tillämpas i
fråga om PCB-produkter. Andra bortskaffningsförfaranden får tillämpas en-
dast om de i jämförelse med förbränning har likvärdiga miljömässiga säker-
hetskrav och följer kvalificerade tekniska krav med bästa möjliga teknik.

background image

5

SFS 2007:19

22 § Naturvårdsverket får meddela närmare föreskrifter om tillämpning av
bortskaffningsförfarandena.

23 § Den som bortskaffar PCB-varor skall föra ett register över de PCB-
varor som bortskaffas. Av registret skall varornas mängd, ursprung, art och
innehåll av PCB-produkt framgå. Registret skall vara tillgängligt för allmän-
heten.

Den som bortskaffar PCB-varor skall utfärda ett mottagningsbevis för de

PCB-varor som tas emot för bortskaffande. Av beviset skall de mottagna va-
rornas mängd, art och innehåll av PCB-produkt framgå. Beviset skall lämnas
till den som överlämnat varorna för bortskaffande.

Det som sägs i första och andra styckena gäller inte om motsvarande för-

pliktelser följer av avfallsförordningen (2001:1063) eller av bestämmelser
som meddelats med stöd av den förordningen eller motsvarande äldre be-
stämmelser.

24 § Den som har tagit emot PCB-varor för bortskaffande enligt denna för-
ordning skall se till att varorna skaffas bort utan dröjsmål.

Märkning

25 § Den som innehar en PCB-produkt eller utrustning som innehåller
eller kan antas innehålla en PCB-produkt skall se till att produkten eller ut-
rustningen är tydligt märkt med uppgift om att den innehåller en PCB-
produkt. Sådan märkning skall också finnas på en förpackning eller annat
emballage till produkten eller utrustningen.

Om en utrustning omfattas av anmälningsplikt enligt 11 § skall även dör-

rarna till den lokal där utrustningen förvaras vara märkta med uppgift om att
det där finns en PCB-produkt.

Det som sägs i första och andra styckena gäller inte fogmassa eller halk-

skyddad golvmassa som använts i byggnader eller andra anläggningar.

26 § Efter ett byte som avses i 15 § skall utrustningen vara märkt på det
sätt som anges i bilagan till denna förordning.

Tillsyn, ansvar och överklagande

27 §

I förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken och förord-

ningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
finns bestämmelser om tillsyn och avgifter.

28 §

I 29 kap. miljöbalken finns bestämmelser om straff och förverkande.

29 §

I 19 kap. 1 § miljöbalken finns bestämmelser om överklagande.

Uppdatering av vissa uppgifter

30 § Naturvårdsverket skall se till att det finns

1. förteckningar över utrustning som omfattas av anmälningsplikt enligt

11 § och med den information som avses i 12 §,

background image

6

SFS 2007:19

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2007

2. en plan för dekontaminering och bortskaffande av utrustning som för-

tecknats enligt 1 och av den PCB-produkt som utrustningen innehåller, och

3. ett åtgärdsprogram för insamling och senare bortskaffande av sådana

PCB-varor som inte omfattas av anmälningsplikt enligt 11 §.

Naturvårdsverket skall regelbundet uppdatera sådana förteckningar som

avses i första stycket 1.

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2007, då förordningen

(1985:837) om PCB m.m. och förordningen (1998:122) om bortskaffande av
PCB m.m. skall upphöra att gälla.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

Bilaga

Märkning av dekontaminerad utrustning enligt 26 §

Varje föremål i den dekontaminerade utrustningen skall tydligt märkas med
beständig text på svenska som skall utformas enligt följande.

DEKONTAMINERAD UTRUSTNING

SOM INNEH�&LLIT PCB

Vätska som har innehållit PCB har ersatts:

� med⬦⬦⬦⬦⬦⬦⬦⬦⬦⬦⬦⬦...(namn på ersättning)

� den⬦⬦⬦⬦⬦⬦⬦⬦⬦⬦⬦⬦⬦(datum)

� av⬦⬦⬦⬦⬦⬦⬦⬦⬦⬦⬦⬦⬦..(företag).

Koncentration av PCB i

� den gamla vätskan⬦⬦⬦⬦⬦⬦⬦⬦⬦..viktprocent

� den nya vätskan⬦⬦⬦⬦⬦⬦⬦⬦⬦⬦..viktprocent.