SFS 2007:20 Förordning om ansökan om och handläggning av stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder

070020.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:PIAOOD+Times;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:PIAOOE+Times;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:PIAOOE+Times;color:#000000;} .ft13{font-size:16px;font-family:PIAOOE+Times;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:PIAOOE+Times;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:PIAOOD+Times;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:PIAOOD+Times;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:PIAOOD+Times;color:#000000;} .ft18{font-size:17px;font-family:PIAOOE+Times;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:PIAOOE+Times;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:PIAOOD+Times;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:17px;font-family:PIAOOD+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:PIAOOD+Times;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:PIAOOE+Times;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:PIAOOD+Times;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;font-family:PIAOOE+Times;color:#000000;} .ft24{font-size:14px;line-height:17px;font-family:PIAOOD+Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:922px;left:655px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>F�rordning<br/>om ans�kan om och handl�ggning av st�d f�r <br/>landsbygdsutvecklings�tg�rder;</b></p> <p style="position:absolute;top:267px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 1 februari 2007.</p> <p style="position:absolute;top:303px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver f�ljande.</p> <p style="position:absolute;top:348px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>Till�mpningsomr�de</b></p> <p style="position:absolute;top:373px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>1 � </b>Denna f�rordning kompletterar </p> <p style="position:absolute;top:391px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">1. r�dets f�rordning (EG) nr 1698/2005 av den 20 september 2005 om</p> <p style="position:absolute;top:409px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft110">st�d f�r landsbygdsutveckling fr�n Europeiska jordbruksfonden f�r lands-<br/>bygdsutveckling (EJFLU)</p> <p style="position:absolute;top:425px;left:236px;white-space:nowrap" class="ft15">1, </p> <p style="position:absolute;top:444px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">2. kommissionens f�rordning (EG) nr 1974/2006 av den 15 december</p> <p style="position:absolute;top:462px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft110">2006 om till�mpningsf�reskrifter f�r r�dets f�rordning (EG) nr 1698/2005<br/>om st�d f�r landsbygdsutveckling fr�n Europeiska jordbruksfonden f�r<br/>landsbygdsutveckling (EJFLU)</p> <p style="position:absolute;top:495px;left:267px;white-space:nowrap" class="ft15">2, och</p> <p style="position:absolute;top:515px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">3. kommissionens f�rordning (EG) nr 1975/2006 av den 7 december 2006</p> <p style="position:absolute;top:532px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft110">om till�mpningsf�reskrifter f�r r�dets f�rordning (EG) nr 1698/2005 i fr�ga<br/>om kontroller och tv�rvillkor i samband med st�d f�r landsbygdsutveck-<br/>ling</p> <p style="position:absolute;top:566px;left:108px;white-space:nowrap" class="ft15">3. </p> <p style="position:absolute;top:603px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>2 � </b>Denna f�rordning inneh�ller best�mmelser om ans�kan om och hand-<br/>l�ggning av st�d f�r</p> <p style="position:absolute;top:638px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft110">1. �tg�rder f�r f�rb�ttring av milj�n och landskapet,<br/>2. �tg�rder f�r en f�rb�ttrad konkurrenskraft inom jord- och skogsbruks-</p> <p style="position:absolute;top:673px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">sektorn samt renn�ringen,</p> <p style="position:absolute;top:691px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">3. �tg�rder f�r att diversifiera ekonomin och f�rb�ttra livskvaliteten p�</p> <p style="position:absolute;top:709px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">landsbygden,</p> <p style="position:absolute;top:726px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">4. �tg�rder i form av kompetensutveckling, information och kunskaps-</p> <p style="position:absolute;top:744px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">spridning i jord- och skogsbrukssektorn, och</p> <p style="position:absolute;top:762px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">5. �tg�rder som genomf�rs inom ramen f�r Leaderdimensionen.</p> <p style="position:absolute;top:894px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft16">1 EUT L 277, 21.10.2005, s. 1, (Celex 32005R1698).</p> <p style="position:absolute;top:906px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft16">2 EUT L 368, 23.12.2006, s. 15, (Celex 32006R1974).</p> <p style="position:absolute;top:919px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft16">3 EUT L 368, 23.12.2006, s. 74, (Celex 32006R1975).</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 2007:20</b></p> <p style="position:absolute;top:200px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft111">Utkom fr�n trycket<br/>den 2 februari 2007</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:922px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2007:20</b></p> <p style="position:absolute;top:942px;left:498px;white-space:nowrap" class="ft22">Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:951px;left:505px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders Gotab, Stockholm 2007</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>�vervakningskommitt�n</b></p> <p style="position:absolute;top:76px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>3 � </b>F�r landsbygdsprogrammet skall det finnas en �vervakningskommitt�.<br/>�vervakningskommitt�ns uppgifter framg�r av r�dets f�rordning (EG) nr<br/>1698/2005.</p> <p style="position:absolute;top:129px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft24">F�r beslut av �vervakningskommitt�n kr�vs enh�llighet.<br/>Ledam�ter och ers�ttare i �vervakningskommitt�n utses av regeringen f�r</p> <p style="position:absolute;top:165px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft20">best�md tid.</p> <p style="position:absolute;top:209px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>Bemyndiganden</b></p> <p style="position:absolute;top:235px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>4 � </b>Jordbruksverket f�r, om inte f�reskrifter f�r meddelas av Sametinget<br/>eller Skogsstyrelsen enligt 5 eller 6 ��, efter samr�d med Sametinget, Skogs-<br/>styrelsen och l�nsstyrelsen meddela f�reskrifter om den tid inom vilken an-<br/>s�kan skall ges in, om ans�kningsf�rfarande, inneh�ll i ans�kan, inneh�ll i<br/>aff�rsplaner och projektplaner, samt om godk�nnande av r�dgivningstj�nster<br/>och r�dgivare som skall anordna r�dgivning avseende tv�rvillkor.</p> <p style="position:absolute;top:359px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>5 � </b>Sametinget f�r efter samr�d med Jordbruksverket meddela ytterligare<br/>f�reskrifter om den tid inom vilken ans�kan skall ges in, ans�kningsf�rfa-<br/>rande och inneh�ll i ans�kan om ers�ttning f�r natur- och kulturmilj�er i ren-<br/>sk�tselomr�det. </p> <p style="position:absolute;top:447px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>6 � </b>Skogsstyrelsen f�r efter samr�d med Jordbruksverket meddela ytterli-<br/>gare f�reskrifter om den tid inom vilken ans�kan skall ges in, ans�knings-<br/>f�rfarande och inneh�ll i ans�kan betr�ffande �tg�rder f�r att bevara och ut-<br/>veckla skogens kollektiva v�rden, ers�ttning f�r nyanl�ggning av �dell�v-<br/>skog samt �tg�rder i form av projektst�d f�r kompetensutveckling, informa-<br/>tion och kunskapsspridning inom skogsbruket.</p> <p style="position:absolute;top:571px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>7 � </b>Jordbruksverket f�r efter samr�d med l�nsstyrelsen, Sametinget och<br/>Skogsstyrelsen meddela f�reskrifter om handl�ggning av st�d�renden hos<br/>l�nsstyrelsen, Sametinget, Skogsstyrelsen och s�dan lokal aktionsgrupp som<br/>avses i artikel 62 i r�dets f�rordning (EG) nr 1698/2005. </p> <p style="position:absolute;top:641px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft20">F�rsta stycket skall ocks� g�lla f�reskrifter om det underlag som kr�vs f�r</p> <p style="position:absolute;top:659px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft20">utbetalning av st�d.</p> <p style="position:absolute;top:695px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna f�rordning tr�der i kraft den 6 februari 2007. </p> <p style="position:absolute;top:730px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:766px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft20">ESKIL ERLANDSSON</p> <p style="position:absolute;top:783px;left:404px;white-space:nowrap" class="ft24">Anders Perklev<br/>(Jordbruksdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om ans�kan om och handl�ggning av st�d f�r
landsbygdsutvecklings�tg�rder;

utf�rdad den 1 februari 2007.

Regeringen f�reskriver f�ljande.

Till�mpningsomr�de

1 � Denna f�rordning kompletterar

1. r�dets f�rordning (EG) nr 1698/2005 av den 20 september 2005 om

st�d f�r landsbygdsutveckling fr�n Europeiska jordbruksfonden f�r lands-
bygdsutveckling (EJFLU)

1,

2. kommissionens f�rordning (EG) nr 1974/2006 av den 15 december

2006 om till�mpningsf�reskrifter f�r r�dets f�rordning (EG) nr 1698/2005
om st�d f�r landsbygdsutveckling fr�n Europeiska jordbruksfonden f�r
landsbygdsutveckling (EJFLU)

2, och

3. kommissionens f�rordning (EG) nr 1975/2006 av den 7 december 2006

om till�mpningsf�reskrifter f�r r�dets f�rordning (EG) nr 1698/2005 i fr�ga
om kontroller och tv�rvillkor i samband med st�d f�r landsbygdsutveck-
ling

3.

2 � Denna f�rordning inneh�ller best�mmelser om ans�kan om och hand-
l�ggning av st�d f�r

1. �tg�rder f�r f�rb�ttring av milj�n och landskapet,
2. �tg�rder f�r en f�rb�ttrad konkurrenskraft inom jord- och skogsbruks-

sektorn samt renn�ringen,

3. �tg�rder f�r att diversifiera ekonomin och f�rb�ttra livskvaliteten p�

landsbygden,

4. �tg�rder i form av kompetensutveckling, information och kunskaps-

spridning i jord- och skogsbrukssektorn, och

5. �tg�rder som genomf�rs inom ramen f�r Leaderdimensionen.

1 EUT L 277, 21.10.2005, s. 1, (Celex 32005R1698).

2 EUT L 368, 23.12.2006, s. 15, (Celex 32006R1974).

3 EUT L 368, 23.12.2006, s. 74, (Celex 32006R1975).

SFS 2007:20

Utkom fr�n trycket
den 2 februari 2007

background image

2

SFS 2007:20

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2007

�vervakningskommitt�n

3 � F�r landsbygdsprogrammet skall det finnas en �vervakningskommitt�.
�vervakningskommitt�ns uppgifter framg�r av r�dets f�rordning (EG) nr
1698/2005.

F�r beslut av �vervakningskommitt�n kr�vs enh�llighet.
Ledam�ter och ers�ttare i �vervakningskommitt�n utses av regeringen f�r

best�md tid.

Bemyndiganden

4 � Jordbruksverket f�r, om inte f�reskrifter f�r meddelas av Sametinget
eller Skogsstyrelsen enligt 5 eller 6 ��, efter samr�d med Sametinget, Skogs-
styrelsen och l�nsstyrelsen meddela f�reskrifter om den tid inom vilken an-
s�kan skall ges in, om ans�kningsf�rfarande, inneh�ll i ans�kan, inneh�ll i
aff�rsplaner och projektplaner, samt om godk�nnande av r�dgivningstj�nster
och r�dgivare som skall anordna r�dgivning avseende tv�rvillkor.

5 � Sametinget f�r efter samr�d med Jordbruksverket meddela ytterligare
f�reskrifter om den tid inom vilken ans�kan skall ges in, ans�kningsf�rfa-
rande och inneh�ll i ans�kan om ers�ttning f�r natur- och kulturmilj�er i ren-
sk�tselomr�det.

6 � Skogsstyrelsen f�r efter samr�d med Jordbruksverket meddela ytterli-
gare f�reskrifter om den tid inom vilken ans�kan skall ges in, ans�knings-
f�rfarande och inneh�ll i ans�kan betr�ffande �tg�rder f�r att bevara och ut-
veckla skogens kollektiva v�rden, ers�ttning f�r nyanl�ggning av �dell�v-
skog samt �tg�rder i form av projektst�d f�r kompetensutveckling, informa-
tion och kunskapsspridning inom skogsbruket.

7 � Jordbruksverket f�r efter samr�d med l�nsstyrelsen, Sametinget och
Skogsstyrelsen meddela f�reskrifter om handl�ggning av st�d�renden hos
l�nsstyrelsen, Sametinget, Skogsstyrelsen och s�dan lokal aktionsgrupp som
avses i artikel 62 i r�dets f�rordning (EG) nr 1698/2005.

F�rsta stycket skall ocks� g�lla f�reskrifter om det underlag som kr�vs f�r

utbetalning av st�d.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 6 februari 2007.

P� regeringens v�gnar

ESKIL ERLANDSSON

Anders Perklev
(Jordbruksdepartementet)

;