SFS 2007:20 Förordning om ansökan om och handläggning av stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder

070020.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ansökan om och handläggning av stöd för
landsbygdsutvecklingsåtgärder;

utfärdad den 1 februari 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Tillämpningsområde

1 § Denna förordning kompletterar

1. rådets förordning (EG) nr 1698/2005 av den 20 september 2005 om

stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för lands-
bygdsutveckling (EJFLU)

1,

2. kommissionens förordning (EG) nr 1974/2006 av den 15 december

2006 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1698/2005
om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för
landsbygdsutveckling (EJFLU)

2, och

3. kommissionens förordning (EG) nr 1975/2006 av den 7 december 2006

om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1698/2005 i fråga
om kontroller och tvärvillkor i samband med stöd för landsbygdsutveck-
ling

3.

2 § Denna förordning innehåller bestämmelser om ansökan om och hand-
läggning av stöd för

1. åtgärder för förbättring av miljön och landskapet,
2. åtgärder för en förbättrad konkurrenskraft inom jord- och skogsbruks-

sektorn samt rennäringen,

3. åtgärder för att diversifiera ekonomin och förbättra livskvaliteten på

landsbygden,

4. åtgärder i form av kompetensutveckling, information och kunskaps-

spridning i jord- och skogsbrukssektorn, och

5. åtgärder som genomförs inom ramen för Leaderdimensionen.

1 EUT L 277, 21.10.2005, s. 1, (Celex 32005R1698).

2 EUT L 368, 23.12.2006, s. 15, (Celex 32006R1974).

3 EUT L 368, 23.12.2006, s. 74, (Celex 32006R1975).

SFS 2007:20

Utkom från trycket
den 2 februari 2007

background image

2

SFS 2007:20

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2007

�vervakningskommittén

3 § För landsbygdsprogrammet skall det finnas en övervakningskommitté.
�vervakningskommitténs uppgifter framgår av rådets förordning (EG) nr
1698/2005.

För beslut av övervakningskommittén krävs enhällighet.
Ledamöter och ersättare i övervakningskommittén utses av regeringen för

bestämd tid.

Bemyndiganden

4 § Jordbruksverket får, om inte föreskrifter får meddelas av Sametinget
eller Skogsstyrelsen enligt 5 eller 6 §§, efter samråd med Sametinget, Skogs-
styrelsen och länsstyrelsen meddela föreskrifter om den tid inom vilken an-
sökan skall ges in, om ansökningsförfarande, innehåll i ansökan, innehåll i
affärsplaner och projektplaner, samt om godkännande av rådgivningstjänster
och rådgivare som skall anordna rådgivning avseende tvärvillkor.

5 § Sametinget får efter samråd med Jordbruksverket meddela ytterligare
föreskrifter om den tid inom vilken ansökan skall ges in, ansökningsförfa-
rande och innehåll i ansökan om ersättning för natur- och kulturmiljöer i ren-
skötselområdet.

6 § Skogsstyrelsen får efter samråd med Jordbruksverket meddela ytterli-
gare föreskrifter om den tid inom vilken ansökan skall ges in, ansöknings-
förfarande och innehåll i ansökan beträffande åtgärder för att bevara och ut-
veckla skogens kollektiva värden, ersättning för nyanläggning av ädellöv-
skog samt åtgärder i form av projektstöd för kompetensutveckling, informa-
tion och kunskapsspridning inom skogsbruket.

7 § Jordbruksverket får efter samråd med länsstyrelsen, Sametinget och
Skogsstyrelsen meddela föreskrifter om handläggning av stödärenden hos
länsstyrelsen, Sametinget, Skogsstyrelsen och sådan lokal aktionsgrupp som
avses i artikel 62 i rådets förordning (EG) nr 1698/2005.

Första stycket skall också gälla föreskrifter om det underlag som krävs för

utbetalning av stöd.

Denna förordning träder i kraft den 6 februari 2007.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Anders Perklev
(Jordbruksdepartementet)