SFS 2007:21 Förordning om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

070021.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter
för prövning och tillsyn enligt miljöbalken;

utfärdad den 1 februari 2007.

Regeringen föreskriver att 6 kap. 3 § förordningen (1998:940) om avgifter

för prövning och tillsyn enligt miljöbalken skall ha följande lydelse.

6 kap.

3 §

1

Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om avgift för myndigheters

prövning av ärenden enligt

1. förordningen (1985:838) om motorbränslen,
2. förordningen (2002:187) om ämnen som bryter ned ozonskiktet,
3. förordningen (1998:946) om svavelhaltigt bränsle, och
4. förordningen (2007:19) om PCB m.m.

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2007.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

1 Senaste lydelse 2002:188.

SFS 2007:21

Utkom från trycket
den 13 februari 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2007