SFS 2007:22 Förordning om ändring i förordningen (1998:942) om kemikalieavgifter m.m.

070022.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:942) om
kemikalieavgifter m.m.;

utfärdad den 1 februari 2007.

Regeringen föreskriver att 11 § förordningen (1998:942) om kemikalie-

avgifter m.m. skall ha följande lydelse.

11 §

1

Kemikalieinspektionen får meddela föreskrifter om

1. avgift för prövning av ärenden om förhandsanmälan enligt föreskrifter

som har meddelats med stöd av 14 kap. 11 § miljöbalken, och

2. avgift för prövning av ärenden om undantag enligt artikel 5 i Europa-

parlamentets och rådets förordning (EG) nr 648/2004 av den 31 mars 2004
om tvätt- och rengöringsmedel

2.

Inom sitt ansvarsområde enligt förordningen (1998:900) om tillsyn enligt

miljöbalken, får Kemikalieinspektionen meddela föreskrifter om avgifter för
prövning enligt förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i sam-
band med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter.

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2007.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

1 Senaste lydelse 2006:271.

2 EUT L 104, 8.4.2004, s. 1 (Celex 32004R0648).

SFS 2007:22

Utkom från trycket
den 13 februari 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2007