SFS 2007:23 Förordning om ändring i förordningen (2005:1256) om stöd för konvertering från oljeuppvärmningssystem i bostadshus

070023.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2005:1256) om stöd för
konvertering från oljeuppvärmningssystem i
bostadshus;

utfärdad den 1 februari 2007.

Regeringen föreskriver att 8, 15, 17 och 22 §§ förordningen (2005:1256)

om stöd för konvertering från oljeuppvärmningssystem i bostadshus skall ha
följande lydelse.

8 § Stöd får bara avse åtgärder som påbörjats tidigast den 1 januari 2006
och slutförts senast den 31 oktober 2007.

En åtgärd skall anses påbörjad när arbetet med anslutningen eller installa-

tionen har påbörjats.

En åtgärd skall anses slutförd när samtliga arbeten har slutförts.

15 §

1 En ansökan om stöd skall ha kommit in till länsstyrelsen senast den

1 mars 2007.

17 §

2 När de åtgärder som omfattas av stöd enligt ett preliminärt beslut har

slutförts, skall en ansökan om slutligt beslut om stöd ges in till länsstyrelsen.
En sådan ansökan skall ha kommit in till länsstyrelsen inom sex månader
från det att åtgärderna slutfördes eller inom tre månader från länsstyrelsens
preliminära beslut om stöd.

Om en åtgärd slutförs efter den 30 april 2007, skall en ansökan om slutligt

beslut om stöd ha kommit in till länsstyrelsen senast den 31 oktober 2007.

22 §

3 Boverket skall sammanställa krediteringar av beviljade stöd och

svara för att dessa inte överstiger 205 miljoner kronor år 2006 och
250 miljoner kronor år 2007 och att beviljade stöd ryms inom den anvisade
ramen om 455 miljoner kronor.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2007.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande vid prövning av ärenden i vilka

preliminära beslut om stöd har meddelats före ikraftträdandet.

1 Senaste lydelse 2006:1029.

2 Senaste lydelse 2006:1029.

3 Senaste lydelse 2006:984.

SFS 2007:23

Utkom från trycket
den 13 februari 2007

background image

2

SFS 2007:23

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2007

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)