SFS 2007:24 Förordning om tillfälligt undantag från bestämmelserna om trafiktillstånd m.m. i yrkestrafiklagen (1998:490)

070024.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

24
Förordning
om tillfälligt undantag från bestämmelserna om
trafiktillstånd m.m. i yrkestrafiklagen (1998:490);

utfärdad den 1 februari 2007.

Regeringen föreskriver följande.

1 §

Denna förordning är tillämplig på yrkesmässig trafik i Östergötlands,

Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Blekinge, Skåne, Hallands, Västra Göta-
lands, Värmlands och Örebro län med fordon som inte är registrerade i
Sverige och som endast transporterar rundvirke som härrör från skogar som
skadats som en följd av stormarna den 8 och 9 januari 2005 och vid stormen
den 14 januari 2007.

2 §

Krav på tillstånd enligt 2 kap. 1 § samt 4 kap. 4 § och 5 § andra stycket

yrkestrafiklagen (1998:490) skall inte gälla för sådana transporter som avses
i 1 §, förutsatt att transportföretaget innehar ett sådant gemenskapstillstånd
som föreskrivs i rådets förordning (EEG) nr 881/92 av den 26 mars 1992 om
tillträde till marknaden vid godstransporter på väg inom gemenskapen till
eller från en medlemsstats territorium eller genom en eller flera medlemssta-
ters territorier

1.

3 §

Den som anlitar en förare för att utföra transporter som avses i 1 § skall

upplysa föraren om de bestämmelser om vägtrafik och vägtransporter som är
av särskild betydelse för transporterna.

4 §

Den som anlitar ett transportföretag som avses i 2 § skall

1. upplysa företaget om innehållet i 9 § lagen (1999:678) om utstatione-

ring av arbetstagare, och

2. föra anteckningar om de uppgifter som anges på företagets gemen-

skapstillstånd.

Anteckningar som avses i första stycket 2 skall bevaras under denna för-

ordnings giltighetstid.

1 EGT L 95, 9.4.1992, s. 1 (Celex 31992R0881).

SFS 2007:24

Utkom från trycket
den 13 februari 2007

background image

2

SFS 2007:24

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2007

Denna förordning träder i kraft den 12 februari 2007 och gäller till och

med den 30 september 2007.

På regeringens vägnar

ÅSA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)