SFS 2007:25 Förordning om ändring i förordningen (2006:1481) om stöd för nystartsjobb

070025.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2006:1481) om stöd för
nystartsjobb;

utfärdad den 1 februari 2007.

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2006:1481) om stöd för

nystartsjobb skall införas två nya paragrafer, 3 a och 10 a §§ av följande ly-
delse.

3 a § Vid tillämpning av 3 § skall det bortses från tid som personen varit
förhindrad att arbeta på grund av vård av eget barn som inte har fyllt två år
eller, om barnet är adopterat, i två år efter barnets ankomst till familjen.

10 a § Vid beräkningen av treårsperioden enligt 10 § fjärde stycket skall
det bortses från tid som en utlänning varit förhindrad att arbeta på grund av
vård av eget barn som inte fyllt två år eller, om barnet är adopterat, i två år
efter barnets ankomst till familjen.

Denna förordning träder i kraft 15 mars 2007.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)

SFS 2007:25

Utkom från trycket
den 13 februari 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2007