SFS 2007:26 Förordning om ändring i förordningen (2003:552) om företagsinteckning

070026.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2003:552) om
företagsinteckning;

utfärdad den 8 februari 2007.

Regeringen föreskriver att 5 § förordningen (2003:552) om företagsinteck-

ning skall ha följande lydelse.

5 §

Expeditionsavgiften för bevis om inskrivningsåtgärd enligt denna för-

ordning uppgår till 340 kr.

Användningen av företagsinteckningsregistret får vara avgiftsbelagd.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2007.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Jan Josefsson
(Justitiedepartementet)

SFS 2007:26

Utkom från trycket
den 20 februari 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2007