SFS 2007:28 Förordning om ändring i förordningen (1997:899) om myndighetssamverkan mot ekonomisk brottslighet

070028.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1997:899) om
myndighetssamverkan mot ekonomisk brottslighet;

utfärdad den 8 februari 2007.

Regeringen föreskriver att 4 § förordningen (1997:899) om myndighets-

samverkan mot ekonomisk brottslighet skall ha följande lydelse.

4 §

1 I Ekorådet ingår riksåklagaren, generaldirektören för Ekobrotts-

myndigheten, rikspolischefen, generaltulldirektören, generaldirektören för
Brottsförebyggande rådet, generaldirektören för Finansinspektionen, gene-
raldirektören för Skatteverket, rikskronofogden, generaldirektören för
Bolagsverket och generaldirektören för Lotteriinspektionen. Ersättare för le-
damöterna är deras ställföreträdare vid respektive myndighet.

Företrädare för andra myndigheter än de som avses i första stycket kan av

ordföranden inbjudas att medverka i Ekorådets arbete när en viss fråga avses
att behandlas.

Regeringen kan också utse andra ledamöter i Ekorådet.

Denna förordning träder i kraft den 15 mars 2007.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Ari Soppela
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse 2006:781.

SFS 2007:28

Utkom från trycket
den 20 februari 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2007