SFS 2007:31 Förordning om ändring i förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd

070031.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1996:1100) om
aktivitetsstöd;

utfärdad den 8 februari 2007.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1996:1100) om aktivi-

tetsstöd att det i övergångsbestämmelserna till förordningen (2006:1551) om
ändring i nämnda förordning skall införas en ny punkt, 5, av följande ly-
delse.

5. För den som fått arbetslöshetsersättning under den längsta tid ersättning

kan lämnas gäller, vid bestämmande av med vilket belopp aktivitetsstöd
skall lämnas, för tid före den 5 mars 2007 5 § första stycket i sin äldre ly-
delse i stället för 5 § andra stycket i sin nya lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 26 februari 2007.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)

SFS 2007:31

Utkom från trycket
den 20 februari 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2007