SFS 2007:32 Förordning om ändring i gymnasieförordningen (1992:394)

070032.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i gymnasieförordningen (1992:394);

utfärdad den 1 februari 2007.

Regeringen föreskriver att 2 kap. 2 § gymnasieförordningen (1992:394)

1

skall ha följande lydelse.

2 kap.

2 §

2

I bilaga 2 och 3 anges vissa utbildningar som är riksrekryterande.

Riksrekryterande är även utbildningar på lokala inriktningar inom industri-
programmet och livsmedelsprogrammet som omfattar minst 400 gymnasie-
poäng.

Särskilda bestämmelser finns om den riksrekryterande utbildningen i

Torsås kommun.

Ansökan om att en utbildning skall vara riksrekryterande lämnas till

Statens skolverk. Skolverket får meddela föreskrifter om vilka uppgifter an-
sökan skall innehålla och hur den i övrigt skall vara utformad.

Skolverket skall med ett eget yttrande vidarebefordra ansökan till rege-

ringen senast den 1 augusti året innan utbildningen beräknas börja. I yttran-
det skall Skolverket redogöra för sin bedömning av om det finns ett natio-
nellt behov av utbildningen som motiverar riksrekrytering, om arbetslivets
medverkan är tillräcklig för att säkerställa utbildningens kvalitet samt om
kostnaden för utbildningen är rimlig.

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2007.

På regeringens vägnar

JAN BJÖRKLUND

Nils Cederstierna
(Utbildningsdepartementet)

1 Förordningen omtryckt 1999:844.

2 Senaste lydelse 2005:366.

SFS 2007:32

Utkom från trycket
den 20 februari 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2007