SFS 2007:33 Förordning om befälhavares skyldigheter vid faror för sjötrafiken och sjönöd

070033.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om befälhavares skyldigheter vid faror för
sjötrafiken och sjönöd;

utfärdad den 18 januari 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelser

1 §

Denna förordning innehåller bestämmelser om befälhavares skyldig-

heter att vidta åtgärder för att avvärja faror för sjötrafiken och rädda perso-
ner i sjönöd i situationer som avses i 6 kap. 6 § andra stycket sjölagen
(1994:1009).

2 §

Denna förordning gäller alla fartyg som används till sjöfart inom Sve-

riges sjöterritorium samt svenska fartyg som används till sjöfart utanför sjö-
territoriet.

Faror för sjötrafiken

3 §

Befälhavare på fartyg som

1. påträffar farlig is, farligt vrak eller annan överhängande fara för sjö-

trafiken,

2. påträffar tropisk storm,
3. upplever underkyld lufttemperatur och hård vind (7–10 på Beaufort-

skalan) som kan orsaka kraftig isbildning på fartygs överbyggnad, eller

4. upplever vindar över 10 på Beaufortskalan för vilka stormvarning inte

har mottagits,

skall med de medel som står honom eller henne till buds snarast möjligt

meddela detta till fartyg i närheten och sjöräddningscentralen (MRCC). I
Sverige utgörs sjöräddningscentralen (MRCC) av den räddningscentral som
anges i 4 kap. 9 § förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor.

Meddelanden som nämns i första stycket skall innehålla de uppgifter som

framgår av bilagan till denna förordning.

4 §

Sjöfartsverket skall snarast möjligt vidarebefordra sådan maritim sä-

kerhetsinformation som avses i 3 § på lämpligt sätt till dem som har ett in-
tresse av informationen.

5 §

Någon kostnad för överföring av meddelanden som avses i 3 och 4 §§

får inte tas ut av de berörda fartygen.

SFS 2007:33

Utkom från trycket
den 20 februari 2007

background image

2

SFS 2007:33

Sjönöd

6 §

Om en befälhavare får kännedom om att någon är i sjönöd, är han eller

hon skyldig att så snabbt det är möjligt bege sig med fartyget till olycks-
platsen och lämna all hjälp som är möjlig och nödvändig för att rädda den
nödställde.

Vad som sägs om befälhavares skyldighet i första stycket gäller inte
1. om befälhavaren inte kan lämna hjälp,
2. om det är orimligt att fartyget beger sig till olycksplatsen, eller
3. om hjälpen inte behövs.

7 §

En befälhavare som beger sig till olycksplatsen skall, om det är möj-

ligt, meddela den nödställde och sjöräddningscentralen (MRCC) att hans
eller hennes fartyg är på väg dit.

En befälhavare som med stöd av 6 § andra stycket inte beger sig med far-

tyget till olycksplatsen skall om möjligt meddela sjöräddningscentralen
(MRCC) detta.

8 §

Befälhavaren på ett nödställt fartyg samt sjöräddningscentralen

(MRCC) får tillkalla det eller de fartyg som enligt 7 § har besvarat nödanro-
pet och som bedöms ha bäst förutsättningar att lämna hjälp. Om det är möj-
ligt bör samråd dessförinnan ske med berörda befälhavare.

I lagen (2003:778) om skydd mot olyckor finns bestämmelser om svensk

räddningsledares befogenheter.

9 §

Befälhavaren på ett fartyg som har tillkallats enligt 8 § skall fortsätta

till den nödställde samt meddela befälhavare på berörda fartyg samt sjörädd-
ningscentralen (MRCC) detta.

10 §

En befälhavare som har tillkallats enligt 8 § är befriad från sin rädd-

ningsskyldighet om han eller hon av den nödställde, sjöräddningscentralen
(MRCC) eller befälhavare på fartyg som har nått fram till olycksplatsen har
underrättats om att hjälp inte längre är nödvändig.

11 §

Befälhavaren på ett fartyg på vilket skeppsdagbok förs skall i denna

anteckna alla omständigheter som är av betydelse för bedömningen av hans
eller hennes handlande enligt 6–10 §§.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2007, då kungörelsen

(1952:581) med vissa föreskrifter angående räddning ur sjönöd och avvär-
jande av sjötrafiken hotande fara m.m. (sjönödskungörelse) skall upphöra att
gälla.

På regeringens vägnar

ÅSA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

background image

3

SFS 2007:33

Bilaga

Anvisningar för utsändning av meddelanden om faror för sjötrafiken som
avses i 3 § i denna förordning.

Radiomeddelande skall föregås av varningssignal enligt Internationella tele-
unionens radioreglemente.

Meddelande om is, vrak eller andra överhängande faror för sjötrafiken skall
innehålla information om

1) beskaffenheten hos is, vrak eller annan fara som har iakttagits,
2) isens, vrakets eller farans läge vid den senaste iakttagelsen, och
3) klockslag och datum för iakttagelsen angivna i Greenwich Mean Time
(GMT).

Meddelande om tropiska stormar (orkaner, tyfoner, cykloner) skall sändas ut
så fort befälhavaren har grundad anledning att anta att sådan storm är på väg
att uppstå eller förekommer i närheten och skall innehålla information om

1) förekomsten av en tropisk storm,
2) klockslag och datum för iakttagelsen angivna i GMT, och
3) fartygets position vid iakttagelsen.

Meddelande om tropiska stormar skall även innehålla så många som möjligt
av följande uppgifter:

a) barometertryck angivet i millibar, millimeter eller tum med uppgift om
avläsningen är korrigerad eller inte,
b) tendensen för barometertrycket (förändring under de närmast föregående
tre timmarna),
c) exakt vindriktning,
d) vindstyrka på Beaufortskalan,
e) sjö (smul, måttlig, grov eller hög),
f) dyning (obetydlig, måttlig eller hög), inklusive uppgifter om dyningens
riktning, varaktighet, längd och frekvens,
g) fartygets exakta kurs och fart.

När en befälhavare har sänt ut meddelande om tropisk storm, bör nya iaktta-
gelser göras och sändas ut en gång i timmen eller minst var tredje timme så
länge fartyget märker av stormen.

Meddelande om vindar över 10 på Beaufortskalan för vilka stormvarning inte
har mottagits skall innehålla så många som möjligt av följande uppgifter:

a) barometertryck angivet i millibar, millimeter eller tum med uppgift om
avläsningen är korrigerad eller inte,
b) tendensen för barometertrycket (förändring under de närmast föregående
tre timmarna),
c) exakt vindriktning,
d) vindstyrka på Beaufortskalan,
e) fartygets exakta kurs och fart.

background image

4

SFS 2007:33

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2007

Meddelande om underkyld lufttemperatur och hård vind (7–10 på Beaufort-
skalan) som kan orsaka kraftig isbildning på fartygs överbyggnad skall inne-
hålla information om

a) klockslag och datum angivna i GMT,
b) lufttemperatur,
c) vattentemperatur (om möjligt), samt
d) vindstyrka och vindriktning.