SFS 2007:34 Förordning om ändring i förordningen (1988:525) med instruktion för Kemikalieinspektionen

070034.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:IKAEFL+Times;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:IKAEFM+Times;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:IKAEFM+Times;color:#000000;} .ft13{font-size:16px;font-family:IKAEFM+Times;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:IKAEFM+Times;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:IKAEFL+Times;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:IKAEFL+Times;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:IKAEFL+Times;color:#000000;} .ft18{font-size:17px;font-family:IKAEFM+Times;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:IKAEFM+Times;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:IKAEFL+Times;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:16px;font-family:IKAEFL+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:IKAEFL+Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:922px;left:655px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (1988:525) med <br/>instruktion f�r Kemikalieinspektionen;</b></p> <p style="position:absolute;top:267px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 8 februari 2007.</p> <p style="position:absolute;top:303px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att det i f�rordningen (1988:525) med instruktion</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft110">f�r Kemikalieinspektionen skall inf�ras tv� nya paragrafer, 5 och 6 ��, samt<br/>n�rmast f�re 5 � en ny rubrik av f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:383px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>R�det f�r Reach-fr�gor</b></p> <p style="position:absolute;top:409px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:407px;left:103px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:409px;left:122px;white-space:nowrap" class="ft10">Till inspektionen �r det knutet ett r�d f�r information och samverkan</p> <p style="position:absolute;top:427px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft110">mellan n�ringsliv, myndigheter och andra ber�rda intressenter i informa-<br/>tionsfr�gor och andra fr�gor som r�r Europaparlamentets och r�dets f�rord-<br/>ning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utv�rde-<br/>ring, godk�nnande och begr�nsning av kemikalier (Reach), inr�ttande av en<br/>europeisk kemikaliemyndighet, �ndring av direktiv 1999/45/EG och upph�-<br/>vande av r�dets f�rordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens f�rordning<br/>(EG) nr 1488/94 samt r�dets direktiv 76/769/EEG och kommissionens di-<br/>rektiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG</p> <p style="position:absolute;top:548px;left:437px;white-space:nowrap" class="ft15">2. </p> <p style="position:absolute;top:585px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:584px;left:103px;white-space:nowrap" class="ft15">3</p> <p style="position:absolute;top:585px;left:122px;white-space:nowrap" class="ft10">R�det f�r Reach-fr�gor best�r av en ordf�rande och h�gst tolv andra</p> <p style="position:absolute;top:603px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft110">ledam�ter som representerar myndigheter, n�ringsliv och andra ber�rda in-<br/>tressenter. Inspektionens generaldirekt�r �r r�dets ordf�rande. Regeringen<br/>utser �vriga ledam�ter f�r en period av tv� �r efter f�rslag fr�n de ber�rda<br/>intressenterna. R�det utser inom sig vice ordf�rande. </p> <p style="position:absolute;top:692px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 april 2007.</p> <p style="position:absolute;top:728px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:763px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">ESKIL ERLANDSSON </p> <p style="position:absolute;top:781px;left:316px;white-space:nowrap" class="ft110">Egon Abresparr<br/>(Milj�departementet)</p> <p style="position:absolute;top:894px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Tidigare 5 � upph�vd genom 1995:1334.</p> <p style="position:absolute;top:906px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft16">2 EUT L 396, 30.12.2006, s. 1 (Celex 32006R1907).</p> <p style="position:absolute;top:919px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft16">3 Tidigare 6 � upph�vd genom 1995:1334.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 2007:34</b></p> <p style="position:absolute;top:200px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft111">Utkom fr�n trycket<br/>den 20 februari 2007</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:942px;left:499px;white-space:nowrap" class="ft20">Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:951px;left:505px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Gotab, Stockholm 2007</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (1988:525) med
instruktion f�r Kemikalieinspektionen;

utf�rdad den 8 februari 2007.

Regeringen f�reskriver att det i f�rordningen (1988:525) med instruktion

f�r Kemikalieinspektionen skall inf�ras tv� nya paragrafer, 5 och 6 ��, samt
n�rmast f�re 5 � en ny rubrik av f�ljande lydelse.

R�det f�r Reach-fr�gor

5 �

1

Till inspektionen �r det knutet ett r�d f�r information och samverkan

mellan n�ringsliv, myndigheter och andra ber�rda intressenter i informa-
tionsfr�gor och andra fr�gor som r�r Europaparlamentets och r�dets f�rord-
ning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utv�rde-
ring, godk�nnande och begr�nsning av kemikalier (Reach), inr�ttande av en
europeisk kemikaliemyndighet, �ndring av direktiv 1999/45/EG och upph�-
vande av r�dets f�rordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens f�rordning
(EG) nr 1488/94 samt r�dets direktiv 76/769/EEG och kommissionens di-
rektiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG

2.

6 �

3

R�det f�r Reach-fr�gor best�r av en ordf�rande och h�gst tolv andra

ledam�ter som representerar myndigheter, n�ringsliv och andra ber�rda in-
tressenter. Inspektionens generaldirekt�r �r r�dets ordf�rande. Regeringen
utser �vriga ledam�ter f�r en period av tv� �r efter f�rslag fr�n de ber�rda
intressenterna. R�det utser inom sig vice ordf�rande.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 april 2007.

P� regeringens v�gnar

ESKIL ERLANDSSON

Egon Abresparr
(Milj�departementet)

1 Tidigare 5 � upph�vd genom 1995:1334.

2 EUT L 396, 30.12.2006, s. 1 (Celex 32006R1907).

3 Tidigare 6 � upph�vd genom 1995:1334.

SFS 2007:34

Utkom fr�n trycket
den 20 februari 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2007

;