SFS 2007:34 Förordning om ändring i förordningen (1988:525) med instruktion för Kemikalieinspektionen

070034.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1988:525) med
instruktion för Kemikalieinspektionen;

utfärdad den 8 februari 2007.

Regeringen föreskriver att det i förordningen (1988:525) med instruktion

för Kemikalieinspektionen skall införas två nya paragrafer, 5 och 6 §§, samt
närmast före 5 § en ny rubrik av följande lydelse.

Rådet för Reach-frågor

5 §

1

Till inspektionen är det knutet ett råd för information och samverkan

mellan näringsliv, myndigheter och andra berörda intressenter i informa-
tionsfrågor och andra frågor som rör Europaparlamentets och rådets förord-
ning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärde-
ring, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en
europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphä-
vande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning
(EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens di-
rektiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG

2.

6 §

3

Rådet för Reach-frågor består av en ordförande och högst tolv andra

ledamöter som representerar myndigheter, näringsliv och andra berörda in-
tressenter. Inspektionens generaldirektör är rådets ordförande. Regeringen
utser övriga ledamöter för en period av två år efter förslag från de berörda
intressenterna. Rådet utser inom sig vice ordförande.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2007.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

1 Tidigare 5 § upphävd genom 1995:1334.

2 EUT L 396, 30.12.2006, s. 1 (Celex 32006R1907).

3 Tidigare 6 § upphävd genom 1995:1334.

SFS 2007:34

Utkom från trycket
den 20 februari 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2007