SFS 2007:35 Förordning om ändring i förordningen (1985:838) om motorbränslen

070035.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1985:838) om
motorbränslen;

utfärdad den 8 februari 2007.

Regeringen föreskriver att 5 § förordningen (1985:838) om motorbränslen

skall ha följande lydelse.

5 §

1

Tankställen för motorfordon och andra distributionssystem för motor-

bensin skall vara så anordnade att motorbensin som är avsedd för fordon
med särskilda utsläppsbegränsande anordningar hålls åtskild från annan
bensin.

Vägverket får meddela närmare föreskrifter om utformningen av sådana

distributionssystem.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2007.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

1 Senaste lydelse 2004:678.

SFS 2007:35

Utkom från trycket
den 20 februari 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2007