SFS 2007:36 Förordning om ändring i förordningen (1997:652) med instruktion för Vägverket

070036.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1997:652) med
instruktion för Vägverket;

utfärdad den 8 februari 2007.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1997:652) med instruk-

tion för Vägverket

dels att 2 § skall ha följande lydelse,
dels att det i förordningen skall införas en ny paragraf, 3 a §, av följande

lydelse.

2 §

1

Vägverket skall särskilt verka för att

1. vägtransportsystemets tillgänglighet, framkomlighet och effektivitet

samt bidrag till regional balans säkras,

2. vägtransportsystemet anpassas och utformas utifrån högt ställda krav

på miljö och trafiksäkerhet,

3. fordonens säkerhets- och miljöprestanda utvecklas,
4. väginformatik utvecklas och utnyttjas effektivt,
5. kollektivtrafikens konkurrenskraft stärks,
6. hänsyn tas till funktionshindrades behov inom hela vägtransport-

systemet,

7. yrkestrafiken blir trafiksäker, miljöanpassad och effektiv samt bedrivs

under lika villkor mellan företagen,

8. samhällsmotiverad tillämpad forsknings-, utvecklings- och demonstra-

tionsverksamhet inom vägtransportsystemet planeras, initieras, genomförs,
dokumenteras och utvärderas samt resultaten sprids, och

9. nödvändig kunskap och information inom verkets ansvarsområde

sprids.

3 a §

Vägverket skall tillvarata Sveriges intressen i det internationella ar-

betet som rör väg, fordon och trafik.

Vägverket skall särskilt ansvara för det svenska deltagandet i Europeiska

kommissionens arbete avseende avgaser från motorfordon och arbetsmaski-
ner, buller från arbetsmaskiner samt kvalitetskrav för bränslen.

1 Senaste lydelse 1999:282.

SFS 2007:36

Utkom från trycket
den 20 februari 2007

background image

2

SFS 2007:36

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2007

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2007.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)