SFS 2007:37 Förordning om ändring i förordningen (1998:1709) om avgaskrav för vissa förbränningsmotordrivna mobila maskiner

070037.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:1709) om
avgaskrav för vissa förbränningsmotordrivna
mobila maskiner;

utfärdad den 8 februari 2007.

Regeringen föreskriver att 11 § förordningen (1998:1709) om avgaskrav

för vissa förbränningsmotordrivna mobila maskiner skall ha följande lydelse.

11 §

1

Vägverket får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för att

motorerna skall uppfylla de krav på avgasrening och märkning som följer av
denna förordning.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2007.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

1 Senaste lydelse 2004:1081.

SFS 2007:37

Utkom från trycket
den 20 februari 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2007