SFS 2007:38 Förordning om ändring i förordningen (2001:1084) om buller från viss utomhusutrustning

070038.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:1084) om buller
från viss utomhusutrustning;

utfärdad den 8 februari 2007.

Regeringen föreskriver att 11 § förordningen (2001:1084) om buller från

viss utomhusutrustning skall ha följande lydelse.

11 §

1

Vägverket får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för att

utrustning skall uppfylla de krav som ställs i denna förordning.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2007.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

1 Senaste lydelse 2004:676.

SFS 2007:38

Utkom från trycket
den 20 februari 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2007