SFS 2007:39 Förordning om ändring i förordningen (2001:1085) om motorfordons avgasrening

070039.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:1085) om
motorfordons avgasrening;

utfärdad den 8 februari 2007.

Regeringen föreskriver att 4 och 12 §§ förordningen (2001:1085) om

motorfordons avgasrening skall ha följande lydelse.

4 §

1

Motorfordon som för första gången tas i bruk skall uppfylla kraven på

avgasrening i bilaga 1. För bilar som tagits i bruk i ett annat land och för
vissa äldre bilar finns avgasreningskrav i bilaga 2.

Vägverket får meddela ytterligare föreskrifter i fråga om föroreningar i

avgaserna som särskilt uppkommer vid drift med andra bränslen än bensin
eller dieselbrännolja.

12 §

2

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll får efter samråd med

Vägverket meddela föreskrifter om krav på och kontroll av sådan mätutrust-
ning som används vid kontroll av avgasrening hos motorfordon i bruk.

Vägverket får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för att bilar

skall uppfylla de krav som följer av denna förordning.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2007.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

1 Senaste lydelse 2004:681.

2 Senaste lydelse 2006:321.

SFS 2007:39

Utkom från trycket
den 20 februari 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2007