SFS 2007:40 Förordning om ändring i förordningen (2001:1096) med instruktion för Naturvårdsverket

070040.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:1096) med
instruktion för Naturvårdsverket;

utfärdad den 8 februari 2007.

Regeringen föreskriver att 5 § förordningen (2001:1096) med instruktion

för Naturvårdsverket skall ha följande lydelse.

5 §

1

Naturvårdsverket skall medverka i det svenska internationella miljö-

arbetet. Naturvårdsverket skall även medverka i det miljöarbete som bedrivs
inom ramen för svenskt utvecklingssamarbete och inom den svenska politi-
ken för global utveckling.

Naturvårdsverket skall svara för internationell rapportering inom sitt an-

svarsområde.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2007.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

1 Senaste lydelse 2004:677. �ndringen innebär att andra stycket upphävs.

SFS 2007:40

Utkom från trycket
den 20 februari 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2007