SFS 2007:41 Förordning om ändring i fordonsförordningen (2002:925)

070041.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i fordonsförordningen (2002:925);

utfärdad den 8 februari 2007.

Regeringen föreskriver att 11 kap. 12 och 16 §§ fordonsförordningen

(2002:925) skall ha följande lydelse.

11 kap.

12 §

1

Föreskrifter som avses i 11 § meddelas efter samråd med

1. Arbetsmiljöverket i frågor som avser utrymmen för den som färdas i

lastbilar, traktorer eller motorredskap,

2. Försvarsmakten i frågor som avser fordon som brukas av Försvars-

makten, Försvarets materielverk och Försvarets radioanstalt,

3. Rikspolisstyrelsen i frågor som avser flygande inspektion och sådan

kontroll genom polisman som avses i 2 kap. 11 § fordonslagen (2002:574),
och

4. Statens räddningsverk i frågor som avser fordon som används av den

kommunala organisationen för räddningstjänst under utbildning eller höjd
beredskap enligt vägtrafikförordningen (1995:137) för den kommunala
organisationen för räddningstjänst under utbildning och höjd beredskap.

16 §

2

Vägverket får föreskriva eller i enskilda fall medge undantag från

bestämmelserna i denna förordning för

1. ett visst fordon,
2. en viss fordonstyp,
3. en viss grupp eller en viss kategori av fordon.
Undantag får föreskrivas eller medges om det behövs med hänsyn till for-

donets eller fordonens konstruktion eller användning eller är motiverat av
något annat särskilt skäl samt om det kan ske utan fara för trafiksäkerheten
och inte medför någon väsentlig störning för omgivningen eller någon annan
avsevärd olägenhet. Undantag får förenas med villkor.

1 Senaste lydelse 2003:817.

2 Ändringen innebär att tredje stycket upphävs.

SFS 2007:41

Utkom från trycket
den 20 februari 2007

background image

2

SFS 2007:41

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2007

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2007.

På regeringens vägnar

ÅSA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

;