SFS 2007:44 Förordning om ändring i förordningen (1997:1275) om anställningsstöd

070044.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1997:1275) om
anställningsstöd;

utfärdad den 15 februari 2007.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1997:1275) om anställ-

ningsstöd att punkt 2 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till för-
ordningen (2006:1553) om ändring i nämnda förordning skall ha följande ly-
delse.

2. Med undantag för 5 d och 17 a §§ gäller äldre bestämmelser fortfarande

för anvisningar som gjorts före ikraftträdandet. Särskilt anställningsstöd för
någon som anvisats plusjobb lämnas dock under 24 månader. Ekonomiskt
stöd får inte lämnas för merkostnader som hänför sig till tid efter den
14 mars 2007 och som föranleds av en anställning med särskilt anställnings-
stöd i form av plusjobb.

Denna lag träder i kraft den 15 mars 2007.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)

SFS 2007:44

Utkom från trycket
den 27 februari 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2007