SFS 2007:45 Förordning om ändring i förordningen (1998:1526) för Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor

070045.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:1526) för
Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor;

utfärdad den 15 februari 2007.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1998:1526) för Skilje-

nämnden i vissa trygghetsfrågor

dels

att 3 § skall ha följande lydelse,

dels

att det i förordningen skall införas två nya paragrafer, 12 och 13 §§,

samt närmast före 12 § en ny rubrik av följande lydelse.

3 §

Skiljenämnden består av ordförande och ytterligare två ledamöter. Le-

damöterna förordnas av regeringen för en bestämd tid. För ordföranden utser
regeringen en personlig ersättare. För varje övrig ledamot utser regeringen
två personliga ersättare. En ledamot, dock inte ordföranden, och dennes er-
sättare utses efter förslag av de statsanställdas huvudorganisationer.

Ordföranden och ordförandens ersättare skall vara eller ha varit ordinarie

domare.

Verksamhetsberättelse och årlig redovisning

12 §

Förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag

skall inte tillämpas på skiljenämnden.

13 §

Skiljenämnden skall senast den 1 april varje år lämna en berättelse till

regeringen om sin verksamhet under det senaste kalenderåret.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2007.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Lilian Wiklund
(Finansdepartementet)

SFS 2007:45

Utkom från trycket
den 27 februari 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2007

;