SFS 2007:46 Förordning om ändring i förordningen (2005:862) med instruktion för Statskontoret

070046.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2005:862) med
instruktion för Statskontoret;

utfärdad den 8 februari 2007.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2005:862) med instruk-

tion för Statskontoret

dels

att 9 § skall upphöra att gälla,

dels

att rubriken närmast före 9 § skall utgå.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2007.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Lilian Wiklund
(Finansdepartementet)

SFS 2007:46

Utkom från trycket
den 27 februari 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2007

background image
background image