SFS 2007:47 Förordning om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister

070047.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:650) om
vägtrafikregister;

utfärdad den 22 februari 2007.

Regeringen föreskriver att 10 kap. 4 § förordningen (2001:650) om väg-

trafikregister samt bilagorna 2 och 3 till förordningen skall ha följande ly-
delse.

10 kap.

4 §

I följande fall får en ny ägare till ett fordon registreras utan att en an-

mälan enligt 1 § kommit in till Vägverket:

1. om det genom en lagakraftvunnen dom bestämts att någon annan än

den registrerade ägaren har bättre rätt till fordonet,

2. om fordonet har sålts med stöd av lagen (1985:982) om näringsidkares

rätt att sälja saker som inte har hämtats,

3. om fordonet har sålts med förbehåll om återtaganderätt och säljaren har

utnyttjat sin rätt att återta fordonet enligt konsumentkreditlagen (1992:830)
eller lagen (1978:599) om avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl., eller

4. om det annars finns någon särskild anledning till det.
I fall som avses i första stycket får den nye ägaren registreras från en tidi-

gare tidpunkt än vad som anges i 2 §.

SFS 2007:47

Utkom från trycket
den 6 mars 2007

2* SFS 2007:47–65

background image

2

SFS 2007:47

Bilaga 2

I vägtrafikregistret skall i fråga om körkortsregistreringen följande uppgifter
föras in.

Uppgifter

Myndighet som svarar för att
uppgift förs in i registret
Särskilda regler

4. Förarprovsuppgifter

Uppgift om bokning av kunskaps-
eller körprov enligt körkortslagen
(1998:488)

Vägverket
Uppgiften skall gallras fem år efter
det att provet bokades

Uppgift om förarprövare som kun-
skaps- eller körprov avlagts inför

Vägverket
Uppgiften skall gallras fem år efter
det att provet genomfördes

background image

3

SFS 2007:47

Bilaga 3

I vägtrafikregistret skall i fråga om yrkestrafikregistreringen följande upp-
gifter föras in.

Uppgifter

Myndighet som svarar för att
uppgift förs in i registret
Särskilda regler

4. Uppgifter om taxiförarlegitimation m.m.

Godkänt prov i lokalkännedom för
taxiförare

Vägverket

Uppgift om genomfört skriftligt
prov i yrkeskunnande enligt 2 kap.
8 § första stycket eller 3 kap. 7 §
yrkestrafiklagen (1998:490)

Vägverket
Uppgiften skall gallras fem år efter
det att provet genomfördes

Uppgift om bokning av skriftligt
prov i yrkeskunnande enligt 2 kap.
8 § första stycket eller 3 kap. 7 §
yrkestrafiklagen (1998:490)

Vägverket
Uppgiften skall gallras fem år efter
det att provet bokades

Uppgift om genomfört skriftligt
prov för förare i yrkeskompetens
som anges i 7

§ förordningen

(1993:185) om arbetsförhållanden
vid vissa internationella väg-
transporter eller 3 kap. 2 § förord-
ningen (2004:865) om kör- och vilo-
tider samt färdskrivare m.m.

Vägverket
Uppgiften skall gallras fem år efter
det att provet genomfördes

Uppgift om bokning av skriftligt
prov för förare i yrkeskompetens
som anges i 7

§ förordningen

(1993:185) om arbetsförhållanden
vid vissa internationella väg-
transporter eller 3 kap. 2 § förord-
ningen (2004:865) om kör- och vilo-
tider samt färdskrivare m.m.

Vägverket
Uppgiften skall gallras fem år efter
det att provet bokades

Uppgift om genomfört körprov för
taxiförarlegitimation enligt 3 kap.
3 § 5 yrkestrafiklagen (1998:490)

Vägverket
Uppgiften skall gallras fem år efter
det att provet genomfördes

Uppgift om bokning av körprov för
taxiförarlegitimation enligt 3 kap.
3 § 5 yrkestrafiklagen (1998:490)

Vägverket
Uppgiften skall gallras fem år efter
det att provet bokades

background image

4

SFS 2007:47

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2007

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2007 i fråga om 10 kap. 4 § och

i övrigt den 1 april 2007.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

Uppgift om förarprövare som kör-
prov för taxiförarlegitimation av-
lagts inför

Vägverket
Uppgiften skall gallras fem år efter
det att provet genomfördes

Beslut med anledning av förnyelse

Vägverket

Uppgifter

Myndighet som svarar för att
uppgift förs in i registret
Särskilda regler