SFS 2007:48 Förordning om ändring i yrkestrafikförordningen (1998:779)

070048.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i yrkestrafikförordningen (1998:779);

utfärdad den 22 februari 2007.

Regeringen föreskriver i fråga om yrkestrafikförordningen (1998:779)
dels
att nuvarande 3 kap. 3–8 §§ skall betecknas 3 kap. 8–13 §§,
dels att 9 kap. 1 § och 11 kap. 1 § skall ha följande lydelse,
dels att det i förordningen skall införas fem nya paragrafer, 3 kap. 3–7 §§,

av följande lydelse,

dels att det i förordningen närmast före 3 kap. 1 § skall införas en ny

rubrik som skall lyda ”Ansökan”,

dels att det i förordningen närmast före den nya 3 kap. 8 § skall införas en

ny rubrik som skall lyda ”Utfärdande av taxiförarlegitimation”,

dels att det i förordningen närmast före den nya 3 kap. 9 § skall införas en

ny rubrik som skall lyda ”Medförande av taxiförarlegitimation”,

dels att det i förordningen närmast före den nya 3 kap. 10 § skall införas

en ny rubrik som skall lyda ”Förnyelse av taxiförarlegitimation”,

dels att det i förordningen närmast före den nya 3 kap. 11 § skall införas

en ny rubrik som skall lyda ”Återkallelse och omhändertagande av taxiförar-
legitimation”,

dels att det i förordningen närmast före 3 kap. 3 § skall införas en ny

rubrik av följande lydelse.

3 kap.

Körprov för taxiförarlegitimation

3 §

Den som ansöker om taxiförarlegitimation skall ha avlagt ett godkänt

körprov för sådan legitimation tidigast 12 månader innan ansökan ges in till
prövningsmyndigheten.

4 §

Körprov för taxiförarlegitimation skall avläggas inför den som Väg-

verket har förordnat att förrätta förarprov enligt körkortslagen (1998:488).

5 §

Den som avlägger ett körprov för taxiförarlegitimation inför en förar-

prövare hos Vägverket skall tillhandahålla en personbil som är lämplig för
provet.

6 §

Körprov för taxiförarlegitimation avser sökandens

1. förmåga att tillämpa kunskaper om konstruktionen och verkningssättet

hos fordon av det slag som provet avser,

SFS 2007:48

Utkom från trycket
den 6 mars 2007

background image

2

SFS 2007:48

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2007

2. förmåga att tillämpa kunskaper om passagerares säkerhet i fordon av

det slag som provet avser,

3. förmåga att i landsvägs- och gatutrafik köra fordon av det slag som pro-

vet avser, och

4. sinnesnärvaro och omdömesförmåga.

7 §

Ett körprov för taxiförarlegitimation skall godkännas om det visar att

sökanden, i de avseenden som anges i 6 §, har den förmåga och den sinnes-
närvaro som bör krävas av en taxiförare.

9 kap.

1 §

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 1 kap. 3 § andra

stycket, 2 kap. 9 §, 3 kap. 9 §, 4 kap. 2 §, 5 kap. 1 eller 5 §, 6 kap. 1 § andra
stycket eller 6 § eller 7 kap. 5 § döms till penningböter.

11 kap.

1 §

1

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll får efter samråd med

Vägverket meddela föreskrifter om krav på och kontroll av taxameterutrust-
ning samt om fastsättning, installation och plombering av sådan utrustning.

Vägverket får meddela föreskrifter om
1. användning av taxameterutrustning,
2. prisinformation i taxitrafik,
3. medicinska krav för innehav av taxiförarlegitimation,
4. prov i sådan lokalkännedom som avses i 2 §, och
5. körprov för taxiförarlegitimation.
Vägverket får också, om inte annat framgår av 3 eller 4 §, meddela före-

skrifter för verkställigheten av yrkestrafiklagen (1998:490) och denna för-
ordning.

Föreskrifter som avses i andra stycket meddelas efter samråd med
1. Konsumentverket i frågor som avser prisinformation,
2. Socialstyrelsen i frågor som avser medicinska krav, och
3. berörd länsstyrelse i frågor som avser prov i lokalkännedom.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2007.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2006:320.