SFS 2007:49 Förordning om ändring i förordningen (2004:1258) med instruktion för Boverket;

070049.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2004:1258) med
instruktion för Boverket;

utfärdad den 22 februari 2007.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2004:1258) med instruk-

tion för Boverket

dels att 13–15 §§ skall upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 13 § skall utgå,
dels att 18 § skall ha följande lydelse.

18 § Generaldirektören skall avgöra ärenden som inte skall avgöras av sty-
relsen, samlingslokaldelegationen eller personalansvarsnämnden.

Om sådana ärenden som avses i första stycket inte behöver prövas av

generaldirektören, får de avgöras av någon annan tjänsteman. Hur detta skall
ske anges i arbetsordningen eller i särskilda beslut.

Andra stycket gäller inte föreskrifter.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2007.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

SFS 2007:49

Utkom från trycket
den 6 mars 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2007