SFS 2007:50 Förordning om ändring i förordningen (2001:623) med instruktion för Arbetsmarknadsverket

070050.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:623) med
instruktion för Arbetsmarknadsverket;

utfärdad den 22 februari 2007.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2001:623) med instruk-

tion för Arbetsmarknadsverket

dels att 14�15, 30, 40�42 och 44 §§ skall upphöra att gälla,
dels att rubrikerna närmast före 14 § och 30 § skall utgå,
dels att 20, 28, 39 och 45 §§ skall ha följande lydelse.

20 § Styrelsen avgör ärenden som inte skall avgöras av delegationerna
eller personalansvarsnämnden.

Styrelsen får i arbetsordningen eller i särskilda beslut lämna över till ge-

neraldirektören att avgöra ärenden som är av det slaget att de inte behöver
prövas av styrelsen.

Styrelsen får i arbetsordningen eller i särskilda beslut lämna över till läns-

arbetsdirektören att avgöra arbetsmarknadspolitiska frågor inom länet.

Generaldirektören får överlåta åt någon annan tjänsteman att avgöra så-

dana ärenden som avses i andra stycket. Detta gäller dock inte föreskrifter.

28 § Följande bestämmelser i verksförordningen (1995:1322) skall tilläm-
pas på länsarbetsnämnden:

6�8 §§ om myndighetschefens ansvar och uppgifter,
18 § om myndighetens organisation,
23 § om ställföreträdare,
24 och 25 §§ om ärendens avgörande,
26 § om vem som får begära in förklaringar m.m.,
29 § om inhämtande av uppgifter och tillsyn,
31 § om myndighetens beslut.

39 § Länsarbetsdirektören avgör ärenden som inte skall avgöras av arbets-
marknadsnämnden eller regionala AR-delegationen.

Länsarbetsdirektören skall avgöra de arbetsmarknadspolitiska frågor

inom länet som AMS bestämt i sin arbetsordning eller i särskilda beslut.

Om ett ärende inte behöver prövas av länsarbetsdirektören, får det avgöras

av någon annan tjänsteman. Hur detta skall ske anges i arbetsordningen eller
i särskilda beslut.

SFS 2007:50

Utkom från trycket
den 6 mars 2007

background image

2

SFS 2007:50

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2007

45 §

1 Ordförande och andra ledamöter i den regionala AR-delegationen ut-

ses av länsarbetsnämnden för en bestämd tid.

Ordförande, andra ledamöter och ersättare i arbetsmarknadsnämnden ut-

ses av länsarbetsnämnden för en bestämd tid. För arbetsmarknadsnämnden i
Gotlands län utses ordföranden, ledamöterna och ersättarna av landshöv-
dingen.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2007.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2002:169.