SFS 2007:51 Förordning om ändring i sekretessförordningen (1980:657)

070051.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i sekretessförordningen (1980:657);

utfärdad den 22 februari 2006.

Regeringen föreskriver att 3 och 5 §§ sekretessförordningen (1980:657)

1

samt bilagan till förordningen skall ha följande lydelse.

3 §

2 Sekretess gäller, i den utsträckning som anges i denna paragraf, i följ-

ande av myndighet utförda undersökningar, för uppgifter som avser en en-
skilds personliga eller ekonomiska förhållanden och som kan hänföras till
den enskilde. Föreskrifterna i 9 kap. 4 § första stycket tredje meningen och
andra stycket sekretesslagen (1980:100) gäller, om inte en längre gående be-
gränsning i sekretessen anges i det följande.

1 Förordningen omtryckt 1998:1333.

2 Senaste lydelse 2006:1498.

Myndigheter

Undersökning

Särskilda begränsningar
i sekretessen

12.

Statskontoret

undersökning om med-
borgarnas syn på den of-
fentliga förvaltningen

sekretessen gäller en-
dast uppgifter om enskil-
das personliga förhållan-
den

undersökning av effek-
terna av förnyelsen av
den arbetslivsinriktade
rehabiliteringen

sekretessen gäller en-
dast uppgifter om enskil-
das personliga förhållan-
den

uppdrag att utvärdera in-
formationsutbyte mellan
myndigheter

sekretessen gäller en-
dast uppgifter om enskil-
das personliga förhållan-
den

undersökning av folkhög-
skolesatsningar för ar-
betslösa inskrivna i akti-
vitetsgarantin och för ar-
betslösa ungdomar

sekretessen gäller en-
dast uppgifter om enskil-
das personliga förhållan-
den

SFS 2007:51

Utkom från trycket
den 6 mars 2007

background image

2

SFS 2007:51

undersökning av finan-
siell samordning inom re-
habiliteringsområdet

sekretessen gäller en-
dast uppgifter om enskil-
das personliga förhållan-
den

undersökning av insatser
för funktionshindrade
inom arbetsmarknadspo-
litiken

sekretessen gäller en-
dast uppgifter om enskil-
das personliga förhållan-
den

undersökning av försöks-
verksamhet med avidenti-
fierade ansökningshand-
lingar och en studie om
rekrytering med mång-
faldsperspektiv

sekretessen gäller en-
dast uppgifter om enskil-
das personliga förhållan-
den

13. Regeringskansliet undersökningar i Justitie-

departementet om utvis-
ning på grund av brott (Ju
2001:J)

sekretessen gäller en-
dast uppgifter om enskil-
das personliga förhållan-
den

undersökningar om effek-
ter av förändringar inom
skatte-, bidrags- och soci-
alavgiftsområdet, om in-
komst- och förmögen-
hetsfördelning samt om
fördelningseffekter av de
offentliga välfärdssyste-
men

sekretessen gäller en-
dast uppgifter om enskil-
das personliga eller eko-
nomiska förhållanden

undersökning i Justitiede-
partementet om påföljds-
val och straffmätning vid
vållande till annans död,
grovt brott, och vållande
till kroppsskada eller
sjukdom, grovt brott

sekretessen gäller en-
dast uppgifter om enskil-
das personliga förhållan-
den

Myndigheter

Undersökning

Särskilda begränsningar
i sekretessen

background image

3

SFS 2007:51

5 §

3 Följande myndigheter är i den utsträckning som framgår nedan un-

dantagna från registreringsskyldigheten enligt 15 kap. 1 § första stycket se-
kretesslagen (1980:100).

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2007.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Kristina Svahn Starrsjö
(Justitiedepartementet)

3 Senaste lydelse 2005:1112.

Myndigheter

Sekretessbelagda handlingar som inte
behöver registreras

arbetslöshetskassorna

handlingar i ärenden om arbetslös-
hetsersättning

Arbetsmiljöverket

handlingar som skall ingå i informa-
tionssystemet om arbetsskador och
statistiskt primärmaterial

Fiskeriverket

statistiskt primärmaterial och hand-
lingar som utgör underlag för tillsyn
av fiskerinäringen

background image

4

SFS 2007:51

Bilaga

4

Verksamheten består i

Särskilda begränsningar i
sekretessen

39. utredning, tillståndsgivning och
tillsyn enligt läkemedelslagen
(1992:859) eller enligt motsvarande
äldre bestämmelser, tillsyn enligt la-
gen (1993:584) om medicintek-
niska produkter eller enligt motsva-
rande äldre bestämmelser, tillstånds-
givning och tillsyn enligt lagen
(1996:1152) om handel med läke-
medel m.m. och lagen (2006:496)
om blodsäkerhet, tillsyn enligt rå-
dets förordning (EG) nr 953/2003 av
den 26 maj 2003 om förhindrande
av att handeln med vissa viktiga
mediciner avleds till Europeiska
unionen

5, tillsyn enligt Europaparla-

mentets och rådets förordning (EG)
nr 726/2004 av den 31 mars 2004
om inrättande av gemenskapsförfa-
randen för godkännande av och till-
syn över humanläkemedel och vete-
rinärmedicinska läkemedel samt om
inrättande av en europeisk läke-
medelsmyndighet

6 eller enligt mot-

svarande äldre bestämmelser, tillsyn
enligt Europaparlamentets och rå-
dets förordning (EG) nr 816/2006 av
den 17 maj 2006 om tvångslicensie-
ring av patent för tillverkning av lä-
kemedelsprodukter för export till
länder med folkhälsoproblem

7 samt

tillsyn enligt Europaparlamentets
och rådets förordning (EG) nr 1901/
2006 av den 12 december 2006 om
läkemedel för pediatrisk användning
och om ändring av förordning
(EEG) nr 1768/92, direktiv 2001/20/
EG, direktiv 2001/83/EG och för-
ordning (EG) nr 726/2004

8

sekretessen enligt 2 § första stycket
1 gäller inte vid tillsyn över pro-
duktsäkerheten hos varor som är av-
sedda för konsumenter eller kan an-
tas komma att användas av konsu-
menter, om intresset av allmän kän-
nedom om förhållande som rör risk
för skada på person har sådan vikt
att uppgiften bör lämnas ut

4 Senaste lydelse 2006:1222.

5 EUT L 135, 3.6.2003, s. 5 (Celex 32003R0953).

6 EUT L 136, 30.4.2004, s. 1 (Celex 32004R0726).

7 EUT L 157, 9.6.2006, s. 1 (Celex 32006R0816).

8 EUT L 378, 27.12.2006, s. 1 (Celex 32006R1901).

background image

5

SFS 2007:51

118. utredning och tillsyn enligt la-
gen (1994:1708) om EG:s förord-
ningar om strukturstöd och om
stöd till utveckling av landsbyg-
den, lagen (1994:1710) om EG:s
förordningar om jordbruksproduk-
ter, förordningen (1999:1148) om
EG:s förordningar om jordbruks-
produkter, lagen (1995:551) om
EG:s förordning om ekologiskt
framställda produkter, förord-
ningen (1995:702) om EG:s för-
ordning om ekologiskt framställda
produkter, lagen (1995:1336) om
skydd för beteckningar på jord-
bruksprodukter och livsmedel,
m.m. och förordningen
(1995:1345) om skydd för beteck-
ningar på jordbruksprodukter och
livsmedel, m.m.

sekretessen gäller inte beslut i ären-
den

sekretessen enligt 2 § första stycket
1 gäller inte om intresset av allmän
kännedom om förhållande som rör
människors och djurs hälsa, miljön,
redligheten i handeln eller ett lik-
nande allmänintresse har sådan vikt
att uppgifterna bör lämnas ut

Verksamheten består i

Särskilda begränsningar i
sekretessen

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2007