SFS 2007:52 Förordning om ändring i gymnasieförordningen (1992:394)

070052.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i gymnasieförordningen (1992:394);

utfärdad den 22 februari 2007.

Regeringen föreskriver

1 att 6 kap. 4 och 14 §§ samt 7 kap. 2, 14 och 16 §§

gymnasieförordningen (1992:394)

2 skall ha följande lydelse.

6 kap.

4 § Övriga platser skall tilldelas de sökande med betygen som grund. Före-
träde mellan sökande bestäms efter ett meritvärde. Meritvärdet utgörs av
summan av betygsvärdena för de 16 bästa betygen i elevens slutbetyg.
Betygsvärdet för betygen fastställs enligt nedan:

En sökande som gått förberedande dansutbildning i grundskolan med jäm-
kad timplan och därför fått färre än 16 betyg i sitt slutbetyg skall ändå få sitt
meritvärde bestämt efter 16 betyg. Uppräkningen av meritvärdet skall göras
i proportion till de betyg som eleven har fått.

En sökande som efter avslutad grundskoleutbildning eller motsvarande

fått betyg i något av grundskolans ämnen efter prövning eller genom studier
på ett individuellt program får vid urvalet tillgodoräkna sig betygsvärdet av
detta betyg.

14 § Om en elev har uppenbara svårigheter att följa undervisningen på sitt
studieprogram skall rektorn vidta de åtgärder som behövs för att eleven skall
kunna fortsätta studierna i gymnasieskolan. Det skall då övervägas om
eleven skall gå om en eller flera kurser, övergå till ett reducerat program
eller ett annat nationellt program eller ett individuellt program.

Om en elev inte har fått minst betyget Godkänt på en kurs har eleven rätt

att gå om kursen en gång. Har eleven slutfört en kurs två gånger och inte fått
minst betyget Godkänt får rektorn besluta att eleven får gå om kursen ytterli-
gare en gång, om det finns särskilda skäl.

Om en elev har fått betyget Icke godkänt på en stor andel av kurserna un-

der ett läsår får rektorn, om det finns särskilda skäl, besluta att eleven får gå

1 Jfr prop. 2005/06:148, bet. 2005/06:UbU22, rskr. 2005/06:313.

2 Förordningen omtryckt 1999:844.

Betyg

Betygsvärde

Mycket väl godkänt (MVG)

20

Väl godkänt (VG)

15

Godkänt (G)

10

SFS 2007:52

Utkom från trycket
den 6 mars 2007

3* SFS 2007:47–65

background image

2

SFS 2007:52

om också sådana kurser som eleven har fått minst betyget Godkänt på under
läsåret.

En elev som inte har fått betyget Godkänt på sitt projektarbete har rätt att

göra om det.

7 kap.

2 § Som betyg skall någon av följande beteckningar användas:

Icke godkänt (IG)
Godkänt (G)
Väl godkänt (VG)
Mycket väl godkänt (MVG).

14 §

3 Elever i gymnasieskolan har rätt att gå igenom prövning i alla kurser

och det projektarbete som ingår i elevens individuella studieplan, om eleven
inte tidigare har fått betyg på kursen eller på projektarbetet eller om eleven
har fått betyget Icke godkänt. En elev som har läst en etapp av en kurs enligt
5 kap. 20 § har rätt att gå igenom prövning i de etapper av kursen som han
eller hon saknar betyg i.

Den som inte är elev i gymnasieskolan men som vill ha betyg därifrån har

rätt att gå igenom prövning i alla kurser som får finnas på ett nationellt pro-
gram. Denna rätt gäller också projektarbete.

Prövning får avläggas endast i en kommun eller ett landsting som anord-

nar den aktuella kursen eller, när det gäller projektarbete, utbildning inom
det kunskapsområde som projektarbetet avser.

Statens skolverk får meddela närmare föreskrifter om prövning.

16 § En elev som inte följt undervisningen i en kurs får, utan att eleven går
igenom prövning enligt 14 §, av rektorn ges betyget Godkänt på kursen, om

1. det av betyg, intyg eller liknande framgår att eleven genom studier i ut-

landet eller på annat sätt förvärvat sådana kunskaper som behövs för betyget
Godkänt, och

2. kommunen eller landstinget anordnar kursen.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2007. De nya betygsbenäm-

ningarna skall tillämpas på betyg som sätts efter den 1 juli 2007.

På regeringens vägnar

JAN BJÖRKLUND

Nils Cederstierna
(Utbildningsdepartementet)

3 Senaste lydelse 2001:56.